Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Českej republike> AG v Českej republike
Náhľad pre tlač

Založenie firmy ag v Českej republike (a.s.)

Bližšie informácie o založení ag (a.s.) v Čechách

Základný kapitál akciovej spoločnosti musí byť vo výške min. 2.000.000,- CZK (pred 2001: 1.000.000,- CZK), pokiaľ je spoločnosť založená bez verejnej výzvy, inak činí základný kapitál min. 20.000.000,- CZK. Pri založení musí byť splatený min. na 30 %.


Akciová spoločnosť môže byť založená jedným zakladateľom, ak je právnickou osobou, inak min. dvomi alebo viacerými zakladateľmi.


Akcie môžu byť vydané na meno alebo na majiteľa. Akcie na meno musia obsahovať meno prvého vlastníka a spoločnosť môže obmedziť v stanových alebo predpisom ich prevoditeľnosť stanovením podmienky.


Spôsob činnosti akciovej spoločnosti je určený v prvom rade stanovami spoločnosti.
Akciová spoločnosť môže mať zásadne tie orgány, ktoré si sama uzná za povinné, minimálne však musí zriadiť valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozornú radu.

Valné zhromaždenie je najvyšší orgán spoločnosti a.s. a skladá sa z prítomných akcionárov. Na valnom zhromaždení sa môže zúčastniť každý akcionár a hlasovať o rozhodnutiach zhromaždenia, pokiaľ nemá svoje hlasovacie právo zo zákona vylúčené. Valné zhromaždenie sa zvoláva min. jedenkrát za rok predstavenstvom. Valné zhromaždenie robí rozhodnutia o dôležitých otázkach spoločnosti, obzvlášť zmeny stanov; výber a odvolanie členov dozornej rady a predstavenstva; schválenie ročnej závierky spoločnosti; rozhodnutie o rozdelení zisku. Valné zhromaždenie vykonáva svoje uznesenia na základe jednoduchej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, a to len v tom prípade, ak nie je stanovené stanovami alebo zákonom vyšší počet hlasov.

Predstavenstvo vykonáva v mene spoločnosti právne úkony voči tretím osobám a je zodpovedná aj za výkon obchodnej činnosti spoločnosti. Predstavenstvo je povinné vykonávať svoje rozhodnutia so starostlivosťou riadneho obchodníka, v inom prípade ručí za škody, ktoré spoločnosti spôsobí. Predstavenstvo sa riadi podľa schválených pokynov valnéhoým zhromaždeniaím, pokiaľ stanovy neurčujú inak. Minimálny počet členov predstavenstva zo zákona sú tri osoby, pokiaľ sa nejedná o a.s., ktorá má len jedného akcionára. Členovia predstavenstva sú volení na časové obdobie nanajvýš 5 rokov, kde je zákonom povolené opätovné zvolenie.

Dozorná rada kontroluje vykonávanie kompetencií predstavenstva a realizáciu podnikateľskej činnosti spoločnosti. Členovia dozornej rady môžu byť aj fyzické osoby. Minimálny počet členov sú tri osoby, tento počet musí byť vždy deliteľný trojkou. Ak akciová spoločnosť volí v dobe zasadnutia valného zhromaždenia dozornú radu, a má viac ako 50 pracovníkov, 2/3 členov dozornej rady je zvolených valným zhromaždením a 1/3 pracovníkmi akciovej spoločnosti. Členovia dozornej rady sú volení na maximálne 5 rokov, opätovné zvolenie je prípustné. Prvé funkčné obdobie členov dozornej rady je jeden rok od vzniku spoločnosti.

Akciová spoločnosť tvorí zákonné rezervy z ročnej závierky za rok, v ktorom vykázala prvýkrát zisk, a to vo výške min. 20 % ročnej závierky, ale nie viac ako 10 % výšky základného kapitálu; ročné zvyšovanie o min. 5 % netto zisku až do minimálnej výšky 20 % základného kapitálu. O použití rezerv rozhoduje predstavenstvo, pokiaľ stanovy neurčujú inak.

Zdroj: WKO/AWO Rakúsko
Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...