Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Albánsku> Anaýza Albánska
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Albánsko

Ciele OEZA-Programmu Albánsko 2007-2009

Albánsko sa v rámci svojho rozsiahleho transformačného procesu zameralo na dosiahnutei udržateľného sociálneho trhového hospodárstva, demokraciu, právny štát a ním vyhlásené ciele: plná integrácia do európskych štruktúr, v ktorej za posledných 15 rokov napriek nepriaznivému vývoju urobili veľké pokroky. Významným medzníkom bol podpis stabilizačnej a asociačnej dohody s Európskou úniou v júni 2006.

S priemerným rastom 5,7 % je Albánsko krajinou s najvyšším rastom v regióne. Vzhľadom na ešte stále existujúci deficit, obzvlášť slabé správne štruktúry, korupciu, nedostatočnú infraštruktúru a neriešené pozemkové a vlatnícke otázky sa Albánsko zaraďuje v regionálnom porovnaní, čo sa týka priamych zahraničných investícií, súkromných investícií a exportu, na poslednú priečku. Počas asimilácie albánskeho právneho poriadku európskym štandardom a normám dosiahlo v uplynulých rokoch významné pokroky, jeho zmena sa však deje veľmi pomaly.

Všeobecne platí, že Albánsko naďalej účinne podporuje využívanie svojho potenciálu. Táto krajina disponuje dosiaľ nevyužívanými prírodnými zdrojmi ako napr. vodná energia alebo potenciál v oblasti poľnohospodárstva a turizmu. Jeho geografická poloha ho zvýhodňuje ako potencionálne centrum pre obchodné vzťahy na Balkáne a v stredomorskej oblasti. Storočia zaužívaná tolerancia medzi náboženstvami robí z Albánska vzor, od ktorého by sa mnohé iné krajiny mohli učiť.

Rakúska vývojová a východná spolupráca (OEZA) by mala v nasledujúcich rokoch presunúť podporu turistického vývoja do stredobodu svojej pozornosti. V Albánsku je rozvoj turizmu ešte len na začiatku. Veľká šanca a súčasne výzva spočíva v spojení hospodárskeho rozvoja s ochranou životného prostredia. Rakúsky programový cieľ je prostredníctvom opatrení rozdelený do oblastí: „voda, odpadová voda, ochrana prostredia a vzdelávanie v oblasti turizmu. Dobrá vláda je v programe zakotvená ako hlavná téma. OEZA bude vo svojej kľúčovej úlohe pokračovať v severnom Albánsku.

Ďalšie dôležité strategické ciele Programu OEZA Albánsko 2007 – 2009 sú podpora Albánska pri zavádzaní európskych štandardov a napojenie na európske stratégie, posilnenie regionálnej kooperácie, podpora náboženskej tolerancie a dialóg, zriadenie spoločného programu na princípoch harmonizácie a prispôsobovania. Podpora vývojových stratégii Albánska, posilnenie inštitucionálnych kapacít, účasť na politickom dialógu a úzka spolupráca s medzinárodnými spoločenstvami.

Na zostavení programu sa podieľali:

  • Spolkové ministerstvo pre zahraničné záležitosti, Sekcia spolupráce vo vývoji a
    východná spolupráca, Viedeň
  • Koordinačný úrad pre technickú spoluprácu, Tirana
  • Rakúska výskumná agentúra, Länderdesk Albánsko

Redakčný tím: Ingrid Sager, Christopher Opancar, Hubert Neuwirth

Viedeň, Február 2007

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl