Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Českej republike> Česká GmbH
Náhľad pre tlač

Založenie firmy GmbH v Českej republike (s.r.o.)

Bližšie informácie o založení GmbH v Českej republike

Všeobecné znaky
Spoločnosť s ručením obmedzením – s.ro. (GmbH) je obchodná spoločnosť, ktorej základný kapitál pozostáva v prvom rade z vopred stanovených vkladov spoločníkov. Spoločnosť ručí za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Spoločníci ručia spoločne a nerozdielne za záväzky spoločnosti len do výšky všetkých nesplatených častí vkladov spoločníkov podľa záznamu o zápise v Obchodnom registri.

Spol. s r.o. môže byť založená jednotlivcom alebo viacerými spoločníkmi, najviac však 50 osobami. Ak založil s.r.o. jediný spoločník, nemôže tento zakladateľ alebo samostatný spoločník byť spoločníkom aj v inej s.r.o. Fyzická osoba môže byť samostatným spoločníkom v nanajvýš troch spoločnostiach s ručením obmedzeným.

Základný kapitál spoločnosti musí byť min. 200.000,- CZK (od roku 2001, predtým bol vo výške 100.000,- CZK). Hodnota vkladu každého spoločníka musí byť vo výške 20.000,- CZK).

Spoločnosť má nasledujúce orgány: valné zhromaždenie a konateľa, dozorná rada môže, ale nemusí byť zriadená.

Valné zhromaždenie spoločnosti je najvyšší orgán spoločnosti (§ 125 HGB), do oblasti jeho kompetencií spadá: vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov; rozhodovanie o zmenách spoločenskej zmluvy; schválenie ročnej uzávierky, rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty, vylúčenie spoločníkov a iné. Valné zhromaždenie spoločnosti zasadá min. jedenkrát za rok a je uznášaniaschopné za prítomnosti spoločníkov, ktorí sa preukážu min. polovicou hlasov, pokiaľ spoločenská zmluva neurčuje inak. 1.000,- CZK vkladu zodpovedá jednému hlasu, pokiaľ spoločenská zmluva neustanovuje inak. Uznesenia valného zhromaždenia sa robia na základe jednoduchej väčšiny hlasov zúčastnených spoločníkov, a to iba v tom prípade, ak zákon alebo spoločenská zmluva nestanovuje iný počet hlasov.

Spoločnosť môže mať jedného alebo viacerých konateľov. Konateľ je oprávnený konať za spoločnosť vo všetkých záležitostiach vo vlastnom mene; táto právomoc môže byť obmedzená len spoločenskou zmluvou alebo valným zhromaždením spoločnosti, toto obmedzenie je však neúčinné voči tretej osobe. Konateľ je povinný vykonávať svoje právomoci so starostlivosťou riadneho obchodníka, v inom prípade musí ručiť za škody, ktoré spoločnosti spôsobil.

Zákonné rezervy
Podľa § 124 HGB tvorí spoločnosť zákonné rezervy v spoločenskej zmluve určenom čase a výške. Ak nie sú vytvorené zákonné rezervy pri založení, musí ich spoločnosť vytvoriť pri ročnej uzávierke v ročnej bilancii za rok, v ktorom spoločnosť prvýkrát vykázala zisk, a to vo výške min. 10 % ročného zisku, nie však viac ako 5 % základného kapitálu.


Tieto rezervy sú ročne zvyšované o sumu stanovenú v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, minimálne však o 5 % z ročného zisku, až pokiaľ nedosahuje určenú výšku spoločenskou zmluvou alebo stanovami, a to min. 10 % základného kapitálu.


Najvýznamnejšie spoločenskoprávne kroky pri zakladaní spol. s r.o. sú uzavretie spoločenskej zmluvy, splatenie povinných vkladov a registrácia spoločnosti na Obchodnom registri.

Výška zahraničného podielu kapitálu na základnom kapitáli českého podniku smie činiť až 100 %. Umožnené sú tak peňažné ako aj nepeňažné vklady, nepeňažné vklady vo forme pracovných výkonov alebo poskytnutia služieb sú výslovne zakázané. Vecný vklad môže predstavovať len majetok, ktorého ekonomická hodnota sa dá ohodnotiť a vo vzťahu k predmetu podnikania spoločnosti aj zúžitkovať. Vecné vklady musia byť prinesené pre zápisom do Obchodného registra, rovnako musí byť striktne vysporiadané ohodnotenie vecného vkladu. Všetky nepeňažné vklady musia byť ohodnotené štátnym úradným znalcom, ktorý bol vymenovaný súdom.

Ustanovenia § 24 HGB oznamujú, že zahraničná osoba sa môže podieľať na založení českej právnickej osoby, môže byť spoločníkom alebo členom už existujúcej právnickej osoby alebo môže zriadiť sama českú právnickú osobu, resp. môže byť samostatný spoločník, pokiaľ zákon pripúšťa stať sa samozakladateľom alebo samostatným spoločníkom.

K tomu zákon dôrazne uvádza, že zahraničné osoby majú pri všetkých týchto činnostiach rovnaké práva a povinnosti ako české osoby.

Zdroj: WKO/AWO Rakúsko
Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...