Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Litve> Daň z príjmu právnických osôb v Litve

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Daň z príjmu právnických osôb v Litve

Zákon o dani z príjmu právnickej osoby (DzP PO) vstúpil do účinnosti 1.1. 2002. Zodpovedajúc tomuto zákonu podliehajú litovské spoločnosti dani z príjmu pre právnické osoby so svojím svetovým príjmom, taktiež zahraničné spoločnosti časťou príjmu, ktorý dosiahli prostredníctvom permanentného podnikania v Litve a príjem, ktorý zarobili prostredníctvom zdrojov dosiahnutých v Litve. Celosvetový príjem litovskej spoločnosti podlieha zdaneniu hneď po zaregistrovaní podniku v Litve. Neziskové organizácie nepodliehajú povinnosti odvádzať DzP PO.


Sadzba všeobecnej DzP PO je 15 %, pre drobných podnikateľov existuje znížená daňová sadzba 13 %. Ako malý podnik je ohodnotená spoločnosť, ktorá má ročný obrat menší ako 500.000 LTL (144.810 EUR) a zamestnáva priemerne 50 pracovníkov. Ďalšie výnimky sú pre spoločnosti, ktoré pracujú v zvláštnych hospodárskych zónach.


V Litve sa nepoužíva minimálna DzP PO, a to ani v tom prípade, ak sa zisk finančného roka kompenzuje cez prevod strát. Platby záloh na DzP PO sa používajú, keď ročný obrat prevyšuje 100.000 LTL (28.962 EUR). Ako vymeriavací základ pre platbu zálohy DzP PO slúži zisk predošlého roka.


Povinnosť zaplatiť DzP PO v plnej výške musí byť spolu s predložením ročnej uzávierky. Od dlžnej časti DzP PO sú odrátané platby záloh na DzP PO a rozdielna suma sa poukáže na daňový úrad. Nezávisle od podania ročnej uzávierky sa nesmie dlh DzP PO splatiť neskôr ako k 1. 10. nasledujúceho roka.


Daňovým vymeriavacím základom sú výnosy spoločnosti po odpočítaní nákladov. U nákladov existuje odpisové obdobie od 3 do 20 rokov a niekoľko špeciálnych ustanovení, napr. pre nehmotné investície s odpisovou dobou max. 3 – 4 roky. Rovnako existuje aj niekoľko obmedzení pri nákladoch na stratu účtovného roka, pri nákladoch na obchodné cesty, marketing a reklamu, reálne straty, úvery, dane a motiváciu pre pracovníkov. A taktiež externé náklady nemôžu byť od daňového vymeriavacieho základu odpočítané.

Litovské daňové úrady akceptujú prevod straty až na 5 rokov, straty z prevodu cenných papierov môžu byť len druhovopodobnými ziskami preúčtované a to len na 3 roky. Určité straty vo fáze reorganizácie (ekvivalentne k US zákona 11) nemôžu byť prenesené. V súčasnosti nie sú v platnosti žiadne obmedzenia k maximálnej výške prevodu straty.


V oblasti účtovania vnútropodnikových cien boli zavedené na jar roku 2004 predpisy OECD k tejto téme.


Stále prevádzkárne v Litve podliehajú dani svojim ziskom dosiahnutým v Litve, uplatňuje sa 15 %-ná sadzba DzP PO. Stálu prevádzkareň spravidla zakladá podnik v Litve, keď podnik vlastní kanceláriu, z ktorej prevádzkuje svoje aktivity, keď podnik prevádzkuje svoj obchod v Litve prostredníctvom nesamostatného konateľa (agenta), keď podnik používa prevádzkovú budovu alebo fabriku alebo keď bude použité vybavenie alebo štruktúra na zabezpečenie, sprístupnenie alebo ťažbu nerastných surovín.


V litovskom práve pre DzP PO existujú zvláštne ustanovenia na zaobchádzanie s litovskými spoločnosťami zahraničnými dcérskymi spoločnosťami. Tieto zvláštne ustanovenia slúžia na zabránenie prepísania zisku do krajín s nízkymi daňami, resp. do oblastí s nízkymi daňami.


Transfer zisku a kapitálu pre zahraničných investorov po zrážke daní je voľne prevoditeľný. Bežné zisky sú kompletne rozdeliteľné.


S novým zákonom o sociálnom poistení v Litve sa pridružil na rok 2006 a 2007 dočasný obmedzený príplatok k platbe DzP PO. Hoci sa jedná o sociálnu daň, daňový vymeriavací základ je zhodný s DzP pre PO. V roku 2006 sa tým ku platbe DzP PO vo výške 15 % zo zisku platil aj príplatok vo výške 4 % a v roku 2007 príplatok vo výške 3 %. Od roku 2008 už toto dočasné opatrenie nie je v platnosti. Popri rovnosti vymeriavacieho základu pri sociálnom poistení a Dzp PO, aj samotná platba je rovnaká ako pri Dzp PO.

Služba zahraničného obchodu Rakúsko (AWO)
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl