Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Portugalsku> Daňové právo v Portugalsku
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Daňové právo v Portugalsku

Daň z príjmu pre osobné spoločnosti (daň z príjmu právnických osôb – IRC)

Daňovými subjektmi sú všetky firmy (osobné a obchodné spoločnosti) ako aj firme podobné konštrukcie (napr. zastupiteľské úrady), ktoré majú sídlo alebo vedenie na portugalskom území. Cudzinci môžu byť taktiež zdaňovaní, ak majú príjmy v zmysle tohto zákona a nepodliehajú individuálnej sadzbe dane zpríjmov (IRS). Všeobecná sadzba dane je v súčasnosti 25 %.Na firmy bez sídla v Portugalsku, ako horeuvedené, ktoré taktiež môžu mať daňovú povinnosť sa vzťahuje všeobecná sadzba dane 25 %. Príjmy z know-how a predaja technológií, lízingu a prenájmu strojov a zariadení sa zdaňujú sadzbou 15 %. Príjmy z kapitálových vkladov, s výnimkou cenných papierov, spadajú pod sadzbu 20 %. Tržby z prenájmu sa zdaňujú sadzbou 15 %. Okrem toho existuje zjednotený postup zdaňovania, pri ktorom sa platí paušálny podiel z obratu, ktorý by mal odzrkadľovať odpočítateľné náklady a má byť oslobodený od náležitých potvrdení.

Daň z príjmu jednotlivca (IRS)

Základ dane tvorí ročný príjem osoby, pričom pri osobách so sídlom v Portugalsku sú to všetky príjmy, takže aj tie, ktoré pochádzajú z cudziny, a u osôb so sídlom v zahraničí zahŕňa len príjmy dosiahnuté v Portugalsku. Eventuálne bilaterálne dohody o zamedzení dvojitého zdanenia slúžia na zamedzenie viacnásobného daňového zaťaženia. Daňová sadzba sa pohybuje medzi 12 a 40 % pri nezdaniteľnej časti približne 4 500 EUR, pričom podobne ako v Rakúsku sú tu rôzne odpočítateľné položky.

DPH (IVA)

Portugalská daň z pridanej hodnoty úplne zodpovedá príslušným nariadeniam obsiahnutým v smernicách EU. Súčasná všeobecná sadzba činí 19 % v tuzemsku 13 % v autonómnych oblastiach Madeiry a Azoroch. Na základné potraviny, medicínske služby, lieky a pod. sa vzťahuje znížená sadzba 12 %, resp. 8 % na Madeire a Azoroch.

Okrem DPH existujú ešte aj spotrebné dane na tabakové výrobky, benzín a ropné produkty, taktiež na motorové vozidlá (stupňovito podľa zdvihového objemu).

Dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia

Medzi Rakúskom a Portugalskom existuje od roku 1972 Dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia (BGBl. číslo. 85/72, 469/75), ktorá predpokladá, že príjmy tak fyzických ako aj právnických osôb sa zásadne zdaňujú v krajine, na teritóriu ktorej vznikli.

Servis ZAHRANIČNÝCH HOSPODÁRSKYCH VZŤAHOV (AWO)
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl