Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem vo Francúzsku> Daňové právo vo Francúzsku

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Daňové právo vo Francúzsku

Francúzsky daňový systém sa odlišuje od nášho väčším významom nepriamych daní. Okrem toho existuje celá rada samostatných daní s rôznou formou výberu, ktoré zvyšujú administratívne výdavky firmy.

Daň z príjmu právnických osôb

(Impôt sur les Sociétés)

Nie len kapitálové spoločnosti (SA, SAS, SARL), ale aj komanditisti francúzskej KG (SNC, SCS, SCA) podliehajú dani z príjmu právnických osôb. Vypočíta sa zo ziskov pred ich rozdelením. Uplatňuje sa teritoriálny princíp podľa ktorého spoločnosti so sídlom vo Francúzsku alebo v zahraničí, podliehajú dani z príjmu právnických osôb len pre zisk, dosiahnutý vo Francúzsku. Ďalej platí dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia.

Základná sadzba francúzskej dane z príjmu právnických osôb činí od daňovej reformy v decembri 2000 už 33,33 %, vrátane 1 % Contribution Sociale sur les Bénéfices (+“Taxe juppé“ 2% 2005). Malé a stredné podniky s obratom menej ako 7.630.000 EUR, ktoré najmenej zo 75 % vlastnia fyzické osoby a ich základné imanie je v plnej výške splatené, môžu byť od roku 2002 zdanené do výšky 38.120 EUR sadzbou 15 %.

Pre daň z príjmu právnických a fyzických osôb je plánovaný systém platenia záloh vopred, ¼ - ročných záloh založená na zdaniteľných príjmoch predchádzajúceho roka je splatná vždy 15. marca, júna, septembra a decembra.
Nezávisle od ročného výsledku hospodárenia je 15. marca každého roka splatná minimálna daň z príjmu právnických osôb (Imposition forfaitaire annuelle des sociétés). Táto sa vypočíta podľa obratu a pohybuje sa vo výške medzi 1.300 EUR (pri obrate medzi 400.000 a 750.000 EUR) a 110.000 EUR (pri obrate prevyšujúcom 500 mil. EUR) Minimálna daň je oproti normálnej dani z príjmu právnických osôb vypočítaná podľa jednotlivých ziskov v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Pri viacerých po sebe nasledujúcich stratových rokoch je potom definitívna.

Daň z príjmu fyzických osôb

(Impôt sur le revenu)

Podliehajú jej fyzické osoby. Ak máte trvalé bydlisko mimo Francúzska, budú vám zdanené len francúzske príjmy. Výpočet sa robí podľa stupňovitej tarify. Pre určité časti príjmu sa používajú rozdielne daňové sadzby, celková daň sa vypočíta ako súčet jednotlivých súm. Pre jednotlivé oblasti sa udávajú sadzby nasledujúceho roka (2007) pre príjem aktuálneho roka (2006).

Pre daňovníkov s bydliskom v zahraničí predstavujeb minimálna daňová sadzba s výhradou eventuálne aplikovateľnej dohody o zamedzení dvojitého zdanenia 25 %.

Sadzby dane z príjmu fyzických osôb
206
05.614 EUR0 %
5.61411.198 EUR5,5 %
11.19824.872 EUR14 %
24.87266.679 EUR30 %
66.679EUR a viac 40 %

Živnostenská daň

(Taxe professionnelle)

Vymeriavací základ je úžitková hodnota materiálnych podnikových prostriedkov a skladá sa z dvoch faktorov: z daňovej hodnoty pozemkového vlastníctva a 16 % podnikového majetku. Takto vypočítaná suma tvorí po odpočítaní 16 % paušálnej zrážky vymeriavací základ, ktorý je multiplikovaný pákovým efektom a je rozdielny podľa oblasti. Novozaložené podniky sú zásadne v prvom roku svojej činnosti oslobodené od živnostníckej dane, okrem toho existujú aj úľavy pre výskumné činnosti a určité regióny Francúzska. Ak živnostnícka daň prevyšuje určitú percentuálnu sadzbu vytvorenej pridanej hodnoty (valeur ajoutée), môže sa požiadať o krátenie živnostníckej dane.

Daň z pridanej hodnoty

(Taxe sur la valeur ajoutée)

Normálna sadzba činí od 1. 4. 2000 19,6 %. Podlieha jej väčšina dodávok a služieb. Znížená sadzba vo výške 5,5 % platí pre väčšinu potravín (okrem sladkostí, čokoládových výrobkov, rastlinného oleja), nespracovaných poľnohospodárskych produktov a rybacích výrobkov, spotrebné predmety pre poľnohospodárstvo (ako hnojivá a krmivo pre zvieratá), kultúrne objekty, pomôcky pre postihnuté osoby, tlačiarenské výrobky, prepravu osôb a ubytovanie, prevod tvorcovských a autorských práv (okrem oblasti EDV), služby tlačových agentúr, a pre pouličný predaj v oblasti gastronómie, taktiež v istých oblastiach stavebníctva. Pre tlač, lieky, zvieratá a určité kultúrne predstavenia jestvuje tarifná výnimka 2,1 %.

Podniky - platcovia dane z pridanej hodnoty si môžu odpočítať dane vykázané vo faktúrach na predchádzajúce plnenia, práve tak ako daň vyrubenú z vnútropodnikového zisku a daň z dovozu. Toto odpočítanie dane možno vykonať okamžite.
Z tejto daňovej zrážky sú vyňaté náklady na osobnú spotrebu, ubytovanie a nákup tovarov na bezplatný výdaj.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl