Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Litve> DPH v Litve

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

DPH v Litve

Zákon o DPH v Litve vstúpil do platnosti 1.7. 2002 a 1.5. 2004 bol prispôsobený normám EÚ vrátane 6.smernice o DPH. Tým sa začali používať aj všetky úpravy k DPH na vnútropodnikové dodávky.

Daňovú povinnosť majú všetky fyzické (FO) a právnické osoby (PO) , ktoré vykonávajú komerčnú činnosť. Povinnosť odviesť daň majú tak tuzemské ako aj zahraničné FO a PO, ktoré musia v každom prípade venovať pozornosť prahovým hodnotám. Litovské FO alebo PO sa musia k DPH registrovať, keď ich ročný príjem prevyšuje obrat za predchádzajúcich 12 mesiacov 100.000 LTL (28.962 EUR).

Zahraničné právnické alebo fyzické osoby sa musia okamžite registrovať k DPH, ak vykonávajú obchodnú činnosť v Litve, a keď sú dodávateľské obchody s podnikmi v Litve, ktoré nemajú registráciu k DPH, vyššie ako 125.000 LTL (36.203 EUR) ročne alebo keď nakupujú tovary z iného štátu EÚ. Registrácia zahraničnej osoby alebo zahraničnej spoločnosti sa musí uskutočniť prostredníctvom finančného zástupcu, okrem spoločností, ktoré sú registrované k DPH v jednom zo štátov EÚ alebo majú zastúpenie alebo pobočku v Litve.

Dobrovoľná registrácia k DPH je rovnako možná.

Zásadou je určenie miesta podávania výkonov a pri službách miesto poskytovania služieb. K tomuto definovaniu existujú všeobecne mnohé výnimky pre rozličné služby, pri ktorých je miesto podávania výkonov, miesto prijímania výkonov pevne stanovené. Tieto služby sú zahrnuté v zákone o DPH a taxatívne vypočítané a medzi ne patria: reklamné služby, personálna distribúcia, poradenské služby, inžinierske služby a prekladateľské služby, účtovníctvo a spracovanie dát a iné.

V Litve sa používa sadzba DPH 0 %, 5 %, 9 % a 18 %. Bežná daňová sadzba je 18 %. 5 % - ná sadzba DPH sa používa pri nasledujúcich produktoch a službách:

1. Určité služby v osobnej doprave;
2. Knihy, noviny a magazíny;
3. Farmaceutika a medicínske produkty;
4. Ubytovanie v hoteloch;
5. Určité potraviny a poľnohospodárske služby.

9 – ná % sadzba DPH sa používa pri výstavbe sociálnych bytov, finančný podiel štátov alebo obcí je rozhodujúcim kritériom.


0 % - ná sadzba DPH sa používa pri exporte, vnútropodnikových dodávkach a s tým spojenými službami.


Oslobodené od DPH sú nasledujúce produkty a služby: určité služby v oblasti vzdelávania, vedy a kultúry, keď sú vykonávané registrovanými organizáciami v tejto oblasti a služby pôšt, poisťovní a bánk, obchodu s cennými papiermi a iné.

Daňové priznanie k DPH, ak vznikla daňová povinnosť, sa podáva do 25 dní od skončenia obdobia daňového výmeru. Ak podnik dosiahol celkový ročný príjem pod 200.000 LTL (57.924 EUR), môže požiadať o polročné daňové vymeriavacie obdobie, a tým bude podávať daňové priznanie k DPH najneskôr do 25. dňa v nasledujúcom mesiaci, po skončení 6 mesiacov daňového výmeru.

Principiálne majú fyzické osoby daňové vymeriavacie obdobie ½ roka, môžu však požiadať o skrátenie. Je možné vyžiadať iné daňové vymeriavacie obdobie, ale len ak by to bolo na základe systému účtovníctva a zároveň výhodnejšie pre materskú spoločnosť. Daňové obdobie nesmie byť ale dlhšie ako 60 dní a musí sa zhodovať začiatok prvého a koniec posledného daňového obdobia so začiatkom resp. koncom kalendárneho roka.

Zhrňujúce hlásenie je potrebné podávať štvrťročne. V priebehu 4 mesiacov sa rozhodne o daňovej pohľadávke z obratu, zodpovedajúcu platbu je potrebné poukázať v priebehu 10-tich až 14-tich dní. V realite odporúča daňový úrad refundáciu započítať ako dobropis a neprevádzať žiadnu výplatu. Pri predsa vyžiadanej výplate, sa táto lehota často preťahuje.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl