Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Holandsku> Insolventnosť v Holandsku
Náhľad pre tlač

Insolventnosť - Holandsko

1. Aké rozličné druhy a ciele konkurzného konania existujú?

Konkurzný poriadok (Faillissementswet, Fw) pozná tri druhy súdnych konkurzných konaní: konkurz, zmier (vyrovnanie), umorovanie dlhov.

Všetky tri druhy boli prijaté pre Holandsko v dodatkoch A, B a C vyhlásenia (EG) č. 1346/2000 podľa návrhu z 29.5. 2000 o konkurznom konaní, ABl. L 160 z 30.6.2000 (v januári 2005 zmenené, KOM (2004) 827).

Druhy

Konkurz je k dispozícii potom, keď dlžník (spoločnosť alebo súkromná osoba) pozastavil platby. (Článok 1 Konkurzný poriadok (Fw)).

V prípade vyrovnania musí byť pre dlžníka viditeľné, že je naďalej neschopný splniť svoje splatné platobné záväzky (Článok 214 Fw). Vyrovnávacie konanie (zmier) sa koná len pre použitie podnikateľa.

V prípade zákona o umorovaní dlhov pri fyzických osobách – pozri článok 284 konkurzný poriadok (Fw)-

 • Je buď dostatočným podnetom na prijatie, že dotyčná osoba nie je už schopná splniť svoje splatné platobné záväzky,
 • Alebo dotyčná osoba už platby pozastavila.

Ciele

Výlučný cieľ konkurzného konania spočíva v likvidácii existujúceho majetku k podielovému uspokojeniu veriteľa.

Vyrovnávacie konanie (zmier) sa realizuje za účelom sanácie a nie likvidácie, ktorá má byť tým odvrátená.

Konanie súdom podloženého splácania dlžôb sleduje dvojitý účel: likvidáciu existujúceho majetku a sanáciu súčasnej zadlženosti.


2. Aké predpoklady musia byť splnené pre začatie samotného konkurzného konania?

Kedy?

 • Konkurz: dlžník musí pozastaviť platby. To znamená, že podkladom na predvolanie je min. jeden nezaplatený splatný platobný záväzok (Článok 6 Fw).

Podľa konkurzného poriadku nie je tak pri konkurznom ako aj pri vyrovnávacom konaní potrebné žiadne súdne alebo mimosúdne predbežné konanie. Súd požaduje však odôvodnenú žiadosť.

 • V prípade vyrovnania musí byť u dlžníka viditeľné, že nie je schopný ďalej spĺňať svoje splatné platobné záväzky (Článok 214 Fw)
 • V prípade zákona o splácaní dlhov u fyzických osôb platia viaceré kritériá.

Podľa zákona pred použitím súdneho usmernenia o umorovaní dlhov je predpísané nutné vykonanie mimosúdneho zmierovacieho konania. Podľa vystaveného vzorového vyhlásenia mestskej správy musí byť preukázané, že boli podniknuté pokusy o priateľské vyrovnanie, a prečo boli tieto pokusy zbytočné. Organizované poradenstvo na miestnej úrovni vykonáva sprievodnú podporu pri tomto takzvanom zmierovacom pokuse.

Na realizáciu umorovania dlžôb platí nasledovné:

 1. Musí sa jednať o nesplatiteľné dlhy, to znamená, že neexistuje žiadna perspektíva na splatenie dlžoby.
 2. Dlžník musí priložiť žiadosť na umorovania dlhov, vystavenú od miestnej samosprávy a od nej osobne podpísané potvrdenie, a k tomu, podľa článku 285 Fw, podať kompletnú žiadosť na súd.
 3. Zadĺženie muselo vzniknúť v dobrej viere alebo nemá byť spätne splatené. Toto označenie skutkovej podstaty je vyložené súdom. Zadlženie pokutového konania sa nepovažuje za vzniknuté v dobrej viere. Podľa rozsudku najvyššieho súdneho dvora (hoge Raad) a smernice pre súdnu prax je okrem toho dôležité, že neboli podniknuté nijaké pokusy poškodenia veriteľa, že zadlženie nevzniklo pred veľmi krátkym časom alebo nebolo spätne splatené, a ževždy keď to bolo možné, uskutočnili sa čiastočné splátky v rámci umorovacích splátok, to znamená, že zadlženie nebolo prevedené zo zvyku, bez toho aby nedošlo k dokázateľnému zlepšeniu.

Pre koho?

 • Konkurz je prístupný tak pre fyzické ako aj právnické osoby.
 • Vyrovnanie sa nepoužíva ani pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú slobodné povolanie alebo samostatnú živnosť, ani pre poisťovacie spoločnosti.
 • Umorovanie dlžôb je umožnené len pre právnické osoby.

To znamená, že v princípe žiadosť nemôžu podať súkromné osoby, ako aj spoločnosti, ktoré neuvádzajú právnu formu právnickej osoby, ako napr. podnik jednotlivca.

 • Ohlásenie konkurzu môže byť podané samotným dlžníkom (vlastné konkurzné vyhlásenie) alebo veriteľom, alebo aj štátnym zastupiteľstvom z dôvodu verejného záujmu.
 • Žiadosť o vyrovnanie môže byť podaná dlžníkom, keď ten nevystupuje ako právnická osoba. Veriteľ tým nemôže podať žiadosť o vyrovnanie.
 • O umorovanie dlhov môže požiadať právnická osoba, ktorá má takúto zadlženosť, ak nie je žiadna vyhliadka na splácanie, a keď podáte na súde kompletnú žiadosť o umorovanie dlžôb, treba vychádzať pritom zo stanoviska súdu, že sa jednalo v dobrej viere. Veriteľ preto nemôže podať žiadosť o umorovanie dlhov.

Celý rad dôležitých informácií a údajov z uznesenia súdu, s ktorým bolo začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, príp. konanie splácania dlhov, je verejne oboznámené v štátnom vestníku vysvetľovateľom súdnej kancelárie. Okrem iného zahŕňajú tieto verejne prístupné oznámenia informácie o mene, adrese a bydlisku dlžníka ako aj meno príslušného konkurzného sudcu a meno stanoveného správcu konkurzu alebo vyrovnania, resp. zástupcu.


3. Akú úlohu hrajú jednotliví účastníci v každom konaní?

V konkurznom konaní a pri pravidlách umorovania dlhov zasahuje súd široko siahajúcimi rozhodnutiami, ako napr. o schválení alebo o zamietnutí konania, o poskytnutí odpustenia dlhu pri splácaní dlžôb, o odvolaní alebo zastavení konkurzu alebo o ďalšom dočasnom ukončení splácania dlhov. Súd môže tiež prepustiť konkurzného správcu, resp. zástupcu, keď zanedbáva svoje zákonné povinnosti.

Pre nespočetné množstvo rozhodnutí o správe týchto náležitostí a dohľad nad nimi vymenuje súd pre trvanie konania povereného konkurzného sudcu zo svojich radov. Tento samostatný sudca kontroluje konkurzných správcov a správcov vyrovnania, resp. zástupcov, povoľuje určité procesné konanie a rozhoduje o ďalších sťažnostiach zúčastnených.

Len čo súd otvorí konkurzné konanie, vymenuje tak konkurzného sudcu ako aj konkurzného správcu (v konkurznom konaní) alebo správcu vyrovnania, resp. zástupcu (vo vyrovnávacom konaní alebo pri umorovaní dlhov). Úlohy konkurzného alebo vyrovnávacieho správcu, resp. zástupcu sú v zákone vymedzené nasledovne: dohľad nad tým, že dlžník splní svoje zákonné záväzky, správa a likvidácia podstaty. Tieto úlohy platia nezávisle od toho, či dlžník je súkromnou osobou alebo spoločnosťou.

Vo vyrovnávacom konaní musí správca vyrovnania prevziať správu podstaty spoločne s dlžníkom.

 • Niekedy je konkurz vyžiadaný samostatne od dlžníka, obyčajne ale vychádza iniciatíva od veriteľa. Ak je žiadosť o konkurz odmietnutá, tým je prístupný pre veriteľa proti tomuto právny prostriedok námietky; keď je žiadosť schválená, tak je tento právny prostriedok prístupný pre dlžníka. V záujme veriteľa môže konkurzný správca zrušiť určité právne úkony, ktoré boli vytvorené dlžníkom v priebehu jedného roka pred zahájením konkurzu a viedli k obmedzovaniu veriteľa, ako napr. predaj cennej majetkovej hodnoty hlboko pod trhovú cenu. V skúšobnom termíne majú veritelia možnosť, prediskutovať konkurzné požiadavky. Veriteľ sa môže ohradiť u konkurzného sudcu a podať sťažnosti proti konkurznému správcovi (Článok 69 Fw).

Povinnosť k podniknutiu krokov v prípade umorovania dlhov: dlžník, ktorý povolil umorovanie svojich dlžôb, má v záujme svojho veriteľa počas časového obdobia nasledujúcich troch rokov vynaložiť mimoriadne námahu, aby splatil čo najviac peňazí ako je možné. V priebehu týchto troch rokov musí dosiahnuť svoje kapacity splácania až na úroveň 95 % platnej hranice podpory do služby veriteľa.

Povinnosť k ohláseniu v prípade konkurzu a umorovaniu dlhov: konkurzný správca, resp. zástupca je informovaný o všetkom od dlžníka a mal by vedieť, že pre riadny priebeh konania má veľký význam, ohlásiť všetko kompletne a presne.

 • Veriteľovi nie je umožnené použiť právny prostriedok námietky proti súdnemu rozhodnutiu, aby dlžníkovi povolil umorovanie dlhov. Môže ale túto vec predniesť pred súd, aby dosiahol dočasné ukončenie umorovania dlhov (Článok 350 Fw), keď napr. počas doby splatnosti umorovania dlhov urobí nové zadlženie, alebo keď existujú preto príznaky, že dlžník sa pokúša svojho veriteľa poškodiť. Takisto môže prediskutovať takéto veci v skúšobnom termíne alebo u povereného sudcu podať sťažnosť o priebehu záležitosti. Rovnako môže veriteľ podať odvolanie proti rozsudku, s ktorým bol oboznámený dlžník v priebehu plynutia času splácania dlhu, že môže začať po novom so splácaním (Článok 355 Fw). Rozsudok o umorovaní dlhov platí aj napriek tomu, ak veriteľ nebol zúčastnený na konaní o umorovaní dlžoby (Článok 358 Fw).

4. Aké účinky má začatie konania?

Podstatu zahŕňa Článok 20 a 295 Fw celkový majetok dlžníka k okamihu rozsudku, s ktorým bolo súčasné pravidlo schválené, ako aj všetky majetkové hodnoty, ktoré nadobudol ešte počas konkurzu alebo vykonania umorovania dlhov. Ku konkurznej podstate nepatria majetkové predmety potrebné na živobytie a iné uvedené majetkové hodnoty uvedené v článku 21 a v článku 295 odsek 4 Fw.

Zásada tzv. zhabania platí tak pre konkurz ako aj pre umorovanie dlhov. Otvorením konkurzu alebo splácania/umorovania dlhov podliehajú všetky právne pomery, uvedené v podstate, otvorenému väzeniu.

Rozsudkom, ktorým je dlžník pripustený ku konkurzu alebo k procesu umorovania dlžôb, stráca podľa práva oprávnenie, zastupovať svoj majetok alebo s ním disponovať: od tohto okamihu patria tieto majetkové hodnoty k podstate konkurzu, ktoré sú zastupované prostredníctvom konkurzného správcu, resp. zástupcu. Taktiež stráca právo, realizovať a povoliť efektívne právne úkony ohľadne majetkovej hodnoty. Na žiadosť konkurzného správcu, resp. zástupcu je povinný vydávať celú majetkovú hodnotu patriacu do konkurznej podstaty. Pre určité právne úkony, ako napr. ukončenie úverového obchodu, potrebuje dlžník súhlas svojho konkurzného správcu, resp. zástupcu.

Pre veriteľa nie je povinnosť ohlásiť všetky požiadavky u konkurzného správcu, resp. zástupcu. Kto by chcel ale zohľadňovať rozdelenie tržieb, podľa tzv. rozpisu členenia tržieb a rozčleniť na známych veriteľov, spraví správne, keď ohlási svoju požiadavku.

Ak bude dlžníkovi po ukončení umorovania dlhov stanovené, že môže začať po novom bez zadlženia („odpustenie dlhu"), tak to platí pre všetkých veriteľov, aj pre tých, ktorí svoje požiadavky neohlásili u zástupcu. Avšak je tu jedno dôležité obmedzenie: regulácia umorovania dlhov rozvíja svoj účinok len vo vzťahu na požiadavky, ktoré sú v okamihu uznesenia súdu, a ktorými bol dlžník schválený k regulácii umorovania dlhov (Článok 299 Fw, zásada zhabania). Požiadavky, ktoré vzniknú po časovom okamihu atestu, sú nové zadlženia a nespadajú tým pod umorovanie dlhov; nemôžu sa tým stať predmetom odpustenia dlhu.

V konkurze môže nariadiť poverený konkurzný sudca na žiadosť každej zúčastnenej strany prostredníctvom súdneho nariadenia, že nesmie byť vykonané zvláštne právo na uspokojenie tretieho na max. jeden mesiac, predĺžiteľné o max. jeden ďalší mesiac: tzv. „doba chladnutia“. Konkurzný správca si potom môže urobiť obraz o konkurznej podstate. Toto nariadenie chladnutia sa tým môže týkať aj hypotekárneho veriteľa, záložného vlastníka alebo oprávnenej osoby s výhradou vlastníckeho práva.

Až do odpustenia definitívneho rozsudku súdu je možné predbežné schválenie umorovania dlhov. Túto zákonnú možnosť vykonávajú súdy len zriedka a v akútnych prípadoch potreby, ako napr. pri hroziacom opustení bydliska alebo obchodných priestorov.

Len čo je umorovanie dlhov vyhlásené za predbežné alebo definitívne, platí voči veriteľovi neobmedzené moratórium vo vzťahu k vykonávaniu ich práv. Práve vykonané opatrenia exekúcie a zabezpečovacie opatrenia zoslabnú a práve začaté vykonávacie opatrenia sú vynesené. Právne alebo zmluvné úroky prestávajú plynúť od tohto okamihu. Aj pri umorovaní dlhov môže poverený sudca na žiadosť každej jednej zúčastnenej strany nariadiť prostredníctvom súdneho nariadenia „dobu chladnutia“.

Všetky prebiehajúce konkurzné konania (konania insolventnosti) sú zapísané do centrály Registra insolventnosti (Centraal Insolventie Register, CIR), na Úrade pre právnu starostlivosť (Raad voor de Rechtspraak) v Haagu; tento predpis je adresovateľný na: www.rechtspraak.nl/registers.


5. Ktoré osobitné pravidlá platia pre jednotlivé druhy požiadaviek?

* Majetková hodnota, ktorá je výhradou vlastníckeho práva, nespadá do konkurznej podstaty alebo do podstaty umorovania dlhov, pozri Článok 20 a 295 Fw, môže by ale poškodená ďalšími súdnymi nariadeniami, s ktorými je nariadená doba chladnutia, pozri dole.
* Konkurzný sudca môže nariadiť na žiadosť každého účastníka prostredníctvom súdneho nariadenia dobu chladenia, ktorá platí pre všetky práva tretieho patriace k podstate hodnote majetku na zvláštne uspokojenie.
* Zásadne môžu podniky, ktoré nemajú právnu formu právnickej osoby, a aj tie, ktoré nemali schválené umorovanie dlhov. Takýto podnik sa podľa súdnej praxe pri umorovaní dlhov v princípe vždy likviduje. Nestáva sa pri umorovaní dlhov tak rýchlo, že dobrovoľná činnosť alebo podnikanie bude ďalej prevádzkované, ako je predpokladané v Článku 311 Fw. Vzhľadom na riziká mnohých zadlžení oznamuje konkurzný správca resp. zástupca ako štandardné opatrenia všetky prebiehajúce pracovné zmluvy v podniku dlžníkov.
K právam veriteľa pozri odpoveď na otázku 2.
* Hierarchia veriteľa s nárokom na uprednostnené uspokojenie (na základe privilegovaných požiadaviek) proti konkurujúcim veriteľom je pri umorovaní dlhov odlišná ako pri konkurze; podľa Článku 349 odseku 2 Fw stoja totiž vo vzťahu 2:1. Tým stojí na tom privilegovaný veriteľ lepšie. V rámci pravidiel umorovania dlhov nie sú žiadne špecifické rozdelenia vzhľadom na hierarchiu v rámci kategórie privilegovaných a konkurujúcich veriteľov, ako je to v prípade konkurzu.

V princípe nefunguje regulácia umorovania dlhov u pohľadávok, ktoré sú zaistené exekútorským právom alebo hypotékou; dokonca v konkurze sa môže exekučný veriteľ alebo hypotekárny veriteľ tak správať, akoby nešlo o žiaden konkurz (ku konkurzu pozri Článok 57, 58 a 59 Fw, ktoré sú pri umorovaní dlhov použité analogicky).


6. Aké pravidlá platí pre poškodzujúce jednanie?

Ak dlžník pred konkurzom alebo pred umorovaním dlhov podnikol určité dobrovoľné právne úkony, o ktorých vedel alebo by mohol vedieť, že poškodia veriteľa, tak môže použiť konkurzného správcu resp. zástupcu a tieto právne úkony v záujme podstaty odvrátiť: Článok 42 a 43 Fw.

Dlžník (ale aj veriteľ alebo zástupca) môže priniesť pred súd záležitosť sanácie, aby dosiahol dočasné ukončenie splácania dlhov. Predpoklady vychádzajú z Článku 350 Fw. Najčastejšie je dočasné ukončenie z dôvodu, že vzniklo nové zadlženie z podstaty, že dlžník sa pokúsil poškodiť svojho veriteľa alebo že niečo nariadil svojmu zástupcovi nepresne alebo neúplne. Právnym následkom z toho je, že dlžník sa okamžite nachádza v právnom stave.

Trvanie konkurzu nie je zákonom stanovené. Väčšina konkurzov sa v priebehu poldruha roka rozvinie, vo všeobecnosti z nedostatku aktív a väčšinou na základe zjednodušeného konania bez skúšobného termínu. Komplikované veľké konkurzy trvajú často dlhšie. Poverený konkurzný sudca kontroluje pokroky konkurzného správcu, s tým spojený vývoj, ako sa požaduje z EVRM, aby sa pokračovalo v rozumnom časovom úseku.

Umorovanie dlhov trvá z pravidla 3 roky. V neobyčajných prípadoch môže byť tento časový úsek aj dlhší, niekdy však nie viac ako 5 rokov. V nezvyčajných prípadoch môže byť čas na umorovanie dlžôb aj skrátený, a to na min. časový úsek do jedného roka, keď súd nevidí žiaden dôvod realizovať skúšobný termín. Toto kratšie konanie je označované aj ako zjednodušené splácanie dlhov a je obmedzené na prípady, v ktorých je určené, že v dohľadnej budúcnosti veriteľ nenadobudne späť nič zo svojej pohľadávky.


7. Aké predpoklady platia pre ohlásenie a stanovenie pohľadávky?

* Vysvetľovatel dokumentov súdnej kancelárie oboznamuje s uznesením súdu, ktorým sa začína konkurzné konanie alebo konanie o splácaní dlhov, takisto oboznamuje spoločne s menom konkurzného správcu, resp. zástupcu, dlžníka a povereného sudcu aj časový úsek skúšobného termínu v štátnom vestníku.
* Pre každé prebiehajúce konkurzné a vyrovnávacie konanie alebo konanie o umorovaní dlhov sa eviduje celý rad kľúčových údajov vo verejnom registri. Tento register (Centraal Insolventieregister, CIR, und Landelijk Register Schuldsanering, LRS) je možné si prezrieť, a to o konkurzoch na holandskej webstránke www.rechtspraak.nl/registers a o umorovaní dlžôb na úrade pre právnu pomoc (Raad voor Rechtsbijstand) v meste Bosh na holandskej stránke www.wsnp.rvr.org.
* V konkurznom konaní, resp. v konaní o umorovaní dlhov sa nie vždy prejednáva o skúšobnom termíne. Súd posudzuje zväčša na žiadosť konkurzného správcu resp. zástupcu, či vzhľadom na stav podstaty má hodnotu previesť konanie takého druhu, alebo či nebude lepšie vykonať zjednodušený vývoj. Pre ďalšie podrobnosti pozri odpoveď na otázku č. 5.
* Ak sa naplánuje skúšobný termín, oznámi to konkurzný správca, resp. zástupca všetkým známym veriteľom. Veritelia môžu potom svoje pohľadávky ohlásiť spoločne s príslušnými dôkazmi. Skúška všetkých pohľadávok prebieha presne ako v prípade konkurzu podľa Článku 110 vrátane 116 Fw. Veritelia, ktorých dôvod a výška pohľadávok boli stanovené, sú zapísané na výkaz insolventnosti zistených pohľadávok.
* Pri regulácii o umorovaní dlhov sa rozlišuje medzi privilegovanými a konkurujúcimi pohľadávkami. V rámci týchto dvoch kategórii neexistuje žiadna hierarchia, ako je to v prípade konkurzu. (Článok 349 odsek 2 Fw).

8. Aké pravidlá platia pre sanačné konanie?

V rámci konkurzného konania je možné, začať s podnikaním nanovo. Konkurzný správca vypovie pracovné vzťahy (Článok 40 Fw), tým musí byť vznik zo zadlženia pokiaľ možno obmedzený a pretože na rozdiel od vyrovnávacieho konania – počas prechodu k podnikaniu v konkurze nie je bežná ochrana pred výpoveďou. Konkurzný správca môže podnik, ktorý prešiel do konkurzu, riadiť pod podmienkou, že je to v záujme podstaty.

Pri zmierovacom/vyrovnávacom konaní je zmysel podobný, a to podnik asanovať, čiže finančne ozdraviť. K tomu je k dispozícii časový úsek na max. jeden a pol roka, kde je aj možnosť predlženia tejto doby. Pre správny úkon alebo výkonný obchod potrebuje dlžník splnomocnenie zmierovacieho správcu. Počas vyrovnávacieho konania nemôže byť dlžník nútený zaplatiť svoje dlhy. Všetky exekučné a zabezpečovacie opatrenia nie sú oslabené na uprednostnené pohľadávky. Vyrovnávacie konanie nefunguje efektívne vo vzťahu k uprednostneným pohľadávkam

Podstatné na regulácii umorovania dlhov je úplná sanácia existujúcej zadlženosti dlžníka, keď je tento dlžník fyzickou osobou. Rozsudok súdu o schválení umorovania dlhov obsahuje, že veriteľovi sa ponúkne pri realizácii jeho práv zastavenie. Vykonané exekučné a zabezpečovacie opatrenia sú oslabené a začaté vykonávacie opatrenia prerušené (Článok 301 Fw). Zákonné alebo zmluvné úroky prestávajú plynúť od tohto okamihu (Článok 303 Fw). Ak absolvuje dlžník podľa poriadku trojročnú fázu vyrovnania a vyplatí čo možno najväčšiu časť svojho dlhu, môže byť zvyšný dlh premenený prostredníctvom rozsudku súdu na obligácie (Článok 358 Fw). To znamená, že zvyšná časť dlhu pre veriteľa už viac nie je zažalovateľná a vykonateľná.

Podstatné na regulácii umorovania dlhov je úplná sanácia existujúcej zadlženosti dlžníka, keď je tento dlžník fyzickou osobou. Rozsudok súdu o schválení umorovania dlhov obsahuje, že veriteľovi sa ponúkne pri realizácii jeho práv zastavenie. Vykonané exekučné a zabezpečovacie opatrenia sú oslabené a začaté vykonávacie opatrenia prerušené (Článok 301 Fw). Zákonné alebo zmluvné úroky prestávajú plynúť od tohto okamihu (Článok 303 Fw). Ak absolvuje dlžník podľa poriadku trojročnú fázu vyrovnania a vyplatí čo možno najväčšiu časť svojho dlhu, môže byť zvyšný dlh premenený prostredníctvom rozsudku súdu na obligácie (Článok 358 Fw). To znamená, že zvyšná časť dlhu pre veriteľa už viac nie je zažalovateľná a vykonateľná.

V konkurznom konaní vedie konkurzný správca sanáciu a novozačiatok. V zmierovacom konaní sa toto vykonáva dlžníkom a zmierovacím správcom spoločne. Trvanie konkurzného konania je zákonne stanovené, zatiaľ čo zmierovacie konanie prebehne zásadne do poldruha roka. Sanácia v konkurznom konaní má vo všeobecnosti väčšie vyhliadky na úspech, tým tu nie je zákonná ochrana pred výpoveďou obsiahnutá, zatiaľ čo v zmierovacom konaní sa používa. Vo všetkých prípadoch je sanačný plán povolený súdom.

Umorovanie dlhov má dobu splatnosti do troch rokov, ktoré sú v sanačnom pláne pevne stanovené (Článok 343 Fw). Toto sa stanovuje súdom na základe návrhu, v teórii pri použití vyhotoveného návrhu dlžníka, a obsahuje záväzky, ktoré dlžník musí splniť. V praxi sa väčšina splácania dlhov vykonáva bez takéhoto plánu, pretože to sťažuje celé konanie. Aj v tomto bode sa predpokladá zmena zákona (predloha zákona 29 942), čiže tým už sanačný plán nebude viac súčasťou konania.
9. Aké predpisy platia pre likvidačné konanie?

Ako konkurzné konanie tak aj konanie o umorovaní dlhov je zamerané na likvidáciu jestvujúceho majetku. V protiklade k tomu stojí zmierovacie konanie jasne na zachovanie aktív a slúži v princípe k tomu, aby sa preklenuli dočasné platobné problémy podniku.

V konkurznom konaní môže nariadiť konkurzný správca podľa exekučného práva alebo hypotekárneho veriteľa primeranú lehotu, pričom môže vykonávať svoje práva až po jej uplynutí.

V konkurznom konaní je vždy pravidlom verejná dražba, ktorá je povolená na to povereným sudcom na voľný predaj (Článok 176 Fw). Konkurzný správca je oprávnený previesť likvidáciu (Článok 68 Fw). V protiklade k tomu potrebuje zástupca pri umorovaní dlhov v princípe splnomocnenie od povereného sudcu, aby mohol previesť likvidáciu, ale naproti tomu zo zásady nie je verejná dražba potrebná. Likvidácia existujúcich aktív môže byť realizovaná vo forme konkurzného konania alebo konania o umorovaní dlhov.

Z pravidla vykoná konkurzný správca, resp. zástupca len jednorazové rozdelenie výnosov na veriteľa a to na konci konania. Umorovanie dlhov a konkurz končia formálne, keď je platný rozdeľovací zoznam záväzný. Konkurzný správca, resp. zástupca dá na vedomie o tom veriteľovi. Veritelia môžu tento zoznam napadnúť so sťažnosťou (podať námietky)

Zjednodušené konanie sa koná tak pri konkurze ako pri umorovaní dlhov. Pritom sa jedná o konanie bez skúšobného termínu. Pri konkurze sa požaduje, aby k uspokojeniu konkurujúcej pohľadávky nepostačovali existujúce aktíva.
10. Aké predpoklady platia pre ukončenie konania?

Podstatný rozdiel medzi konkurzným konaním a konaním o umorovaní dlhov pozostáva v tom, že po ukončení konkurzu sa môžu neuspokojené pohľadávky opäť oživiť a preto sú pre veriteľov opäť odvolateľné a vykonateľné (Článok 195 Fw). Toto je možné vykonať do časového okamihu, keď je definitívny zoznam rozdelenia záväzný, a keď veriteľ nemôže viac k tomu podať námietky. Konkurz končí cestou vyrovnania, zjednodušeného vykonania (prerušenie z nedostatku aktív) alebo rozdelenie výnosov veriteľom podľa ich pohľadávok.

Vyrovnávacie konanie /zmier končí buď prostredníctvom stiahnutia žiadosti dlžníka alebo cestou súdne schváleného vyrovnania.

Umorovanie dlhov končí pozitívnym alebo negatívnym výsledkom:

*Ak splní dlžník svoje záväzky s umorovania dlhov podľa poriadku (v ktorom zástupca kompletne nariaďuje, v dĺžke tri roky čo možno najviac peňazí nahospodáriť), tak je postavený pred súdom a v konečnom rozsudku je stanovené, že môže začať podnikať na novo bez dlhov („odpustenie dlhu"). To znamená (pozri Článok 358 Fw), že zvyšný dlh pre veriteľa už nie je viac vymožiteľný a odvolateľný.
* Ak nesplní dlžník svoje záväzky so splácania dlžoby, môže byť umorovanie dlžoby dočasne ukončené, bez toho aby dlžník bol postavený pred súd, že môže začať po novom pracovať pre dlhov. Teraz sa nachádza dlžník podľa práva v právnom stave konkurzu (pozri Článok 350 Fw). Toto sa môže sa stať v prípade, ak dlžník pripúšťa, že počas doby splatnosti svojho umorovania dlhov vzniklo nové zadlženie alebo keď sa pokúsil poškodiť svojho veriteľa.

Okolnosť, že niekto bol postihnutý z konkurzu, vyrovnávacieho konania alebo umorovania dlhov, ostáva na nejaký čas na úrade pre registráciu úveru (Bureau Krediet Registratie, BKR) v Tiele a v centrále registra insolvencie (Centraal Insolventie Register, CIR) na úrade pre právnu starostlivosť v Haagu (www.rechtspraak.nl/registers Nederlands). Pretože pre úverového veriteľa je toto rizikový faktor. Voči novému začiatku podnikateľskej činnosti nestoja žiadne prekážky. Po úspešnom ukončení umorovania dlhov sú k dispozícii pre súkormné osoby nové výhliadky na finančnú budúcnosť, ak im bola zadĺženosť odpustená.

Podnikateľ, ktorý očividne svojím neprístojným vedením podniku výrazne prispel ku konkurzu, môže záväzne od konkurzného správcu urobiť právne podklady Občianskeho zákonníka. Trestný zákonník obsahuje trestné ustanovenie vo vzťahu na podvodný bankrot. Pre podnikateľa/neprávnickú osobu, ktorá nesplnila svoj záväzok umorovania dlhov, nie sú žiadne špecifické sankcie.

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl