Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem vo Francúzsku> Kapitálové spoločnosti vo Francúzsku

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Kapitálové spoločnosti vo Francúzsku

Pri založení kapitálovej spoločnosti sú na výber nasledujúce tri možnosti:
Akciová spoločnosť (Société Anonyme - S.A. alebo Société par Actions Simplifiée - S.A.S.),
Komanditná spoločnosť na akcie (Société en Commandite par Actions - S.C.A.),
Spoločnosť s ručením obmedzeným (Société à Responsabilité Limitée - S.A.R.L.).
Spravidla sa uprednostňujú právne formy S.A. alebo S.A.R.L.

S.A. (Société Anonyme)

Akciová spoločnosť

Tradične sa vo Francúzsku pre malé a stredné podniky používa právna forma S.A. (Článok L. 224-1 ff. Obchodného zákonníka). Založenie sa môže uskutočniť s minimálne 7 spoločníkmi a minimálnym kapitálom 37.000 EUR (pri kótových spoločnostiach 225.000 EUR). Aspoň 50 % vkladov sa musí splatiť v hotovosti (zvyšok do 5 rokov); podľa stanov sa zápis a splatenie kapitálu vykoná na viazaný účet, potom nasleduje podpis spoločenskej zmluvy; notársky úkon nie je nevyhnutný.

Existujú dva druhy S.A., ktoré sa odlišujú svojimi orgánmi:

Prevažujúca "S.A. classique" pozostáva z "Conseil d'administration" (Správna rada s 3 až 18 členmi, článok L. 225-17 až 225-56 Obchodného zákonníka), ktorá môže byť kedykoľvek odvolaná (révocation/démission) valným zhromaždením. Predseda správnej rady (président du conseil d’administration) riadi a zastupuje správnu radu.

Od začiatku účinnosti hospodárskeho zákona z 15. mája 2001 má správna rada nariadenie, určiť hlavné línie podnikovej politiky a kontrolovať ich dodržiavanie. Okrem valnému zhromaždeniu doslovne zverených právomocí v rámci predmetu podnikania spoločnosti môže správna rada konať vo všetkých záležitostiach, ktoré sú potrebné pre riadne fungovanie.

Podľa aktuálnej právnej situácie má generálny riaditeľ plnú moc na vedenie podniku (Článok L. 225-51-1, 225-56 Obchodného zákonníka). Prislúcha mu, ako už aj pred zmenou zákona, koordinovať práce správnej rady a zastuopvať spoločnosť voči tretím osobám a akcionárom.

Za operatívne podnikanie podľa novej právnej situácie už nie je zodpovedný PDG (=prezident) ale „Directeur Général“; doteraz bol Directeur Général viac výkonným orgánom prezidenta. Generálny riaditeľ sa môže mať až piatich zástupcov „directeur généraux délegués“ (Článok L. 225-53 Obchodného zákonníka), ktorí majú rovnaké právomoci. Prezident vedie správnu radu a zastupuje ju pred valným zhromaždením.

Pre veľké koncerny multinacionálneho prierezu bola zavedená "nouvelle S.A.". Jej orgány sú "Directoire" (porovnateľné nášmu predstavenstvu) a "Conseil de Surveillance" (dozorná rada). Predstavenstvo sa skladá z 2 až 5 osôb, pri kótovaných spoločnostiach až zo 7 osôb; menšie „S.A. à directoire“ so základným imaním pod 150.000 EUR môžu mať vlastné predstavenstvo (directeur général unique, Článok L. 225-58 odsek. 2 Obchodného zákonníka), ako býva časté v prípade rodinných podnikov. Predstavenstvo je volené správnou radou. Trvanie mandátu je podľa úpravy stanov medzi 2 a 6 rokmi. Ak neexistuje žiadna úprava, potom je trvanie mandátu 4 roky. Predsedovia môžu byť odvolaní valným zhromaždením na návrh správnej rady.

"Président du Directoire" a jednotliví doslovne menovaní členovia (Directeurs Généraux) sú oprávnení na samostatné zastupovanie navonok. Dozorná rada pozostáva z 3 až 18 akcionárov, každý kvartál dostáva správy od predstavenstva "Directoire", vždy má právo na kontrolu, prípadne právo na konzultácie (nie právo rozkazovať) pre "Katalog" obchodov s povinným súhlasom. Pozemky a podiely sa nemôžu predávať bez jej súhlasu. To isté platí aj pre objednanie poistenia spoločnosťou.

Kontrolu ročnej uzávierky vykonáva na 6 rokov objednaný "Commissaire aux Comptes" (=kontrolór hospodárenia) a jej zverejnenie uložením súvahy, výkazu ziskov a strát a príloh na Obchodnom registri.

S.A.S. (Société par Actions Simplifiée)

Zjednodušená akciová spoločnosť

Okrem klasickej akciovej spoločnosti existuje od začiatku roka 1994 aj jej zjednodušená forma (S.A.S. Článok L. 227-1 ff. Obchodného zákonníka). Mala by podporovať spoluprácu medzi podnikmi a je oslobodená od striktných požiadaviek ochrany investorov. Akcionármi S.A.S. môžu byť spoločnosti alebo súkromné osoby. Minimálny kapitál spoločnosti je 37.000 EUR; usporiadanie vzhľadom na splatenie zodpovedá S.A. Na založenie stačia dvaja partneri; pričom konateľ nemusí byť bezpodmienečne vlastníkom kapitálu; od nadobudnutia platnosti Zákona č. 99-587 z 12. júla 1999 môže byť táto vedená aj ako spoločnosť s jediným spoločníkom. Pri stanovách vzniká ďalekosiahla sloboda usporiadania, hlavná výhoda spočíva v obmedzenom ručení.

S.C.A. (Société en Commandite par Actions)

Komanditná spoločnosť na akcie

Najmenej jeden spoločník je komplementár, najmenej traja sú komanditisti. Základné imanie 37.000 EUR, výnimky platia pre spoločnosti, ktoré podnikajú v určitej oblasti (napríklad základné imanie 800.000 alebo 480.000 EUR pri poisťovacích spoločnostiach, Článok R. 322-5 Zákona o poisťovníctve). Formality pri zakladaní v podstate zodpovedajú S.A.
S.C.A. má jedného alebo viacerých konateľov. Komanditisti nemôžu byť konateľmi. Povinná je dozorná rada s minimálne tromi členmi a je menovaná valným zhromaždením akcionárov.

S.A.R.L. (Société à Responsabilité Limitée)

Ges.m.b.H.

S.A.R.L. (Článok L. 223-1 ff. des Obchodného zákonníka) sa pokladá za francúzsky protiklad rakúskej GesmbH. Z francúzskeho pohľadu sa označuje skôr ako určitá medziforma medzi osobnou a kapitálovou spoločnosťou, pretože spoločenský kapitál nie je rozdelený na voľne prevoditeľné podiely (prevoditeľný len medzi spoločníkmi) a pri vecných vkladoch za zvláštnych okolností dokonca vzniká osobná zodpovednosť voči tretím osobám. Spoločnosť s jediným spoločníkom je prípustná.

Základné imanie činí 1 Euro a od 6. 8. 2003 sa v stanovách určuje dohodou medzi spoločníkmi (Článok L 223-2), maximálny počet spoločníkov je 100 (Článok L 223-3 Obchodného zákonníka). Ak nebude tento počet dodržaný, musí sa spoločnosť do dvoch rokov zmeniť na S. A., inak bude podľa zákona zrušená.

Pri zakladaní nie je nutný žiaden notársky úkon; stanovy sú určené a po splatení vkladu je podpísaný viazaný účet (v banke, u notára atd.)

Na prevody spoločenských podielov počas doby života (cession des parts sociales, Článok L. 223-17, 221-14, 223-13, 223-14 a 223-16 Obchodného zákonníka) na osoby, ktoré nie sú rodinnými príslušníkmi alebo spoločníkmi, je potrebný súhlas. Zákonné pravidlo vyžaduje nadpolovičnú väčšinu hlasov spoločníkov, nie však viac ako ¾. Platí „agrément“ podľa rozdelenia, keď sa spoločníci v lehote troch mesiacov neodvolajú voči oznámeniu o odpredaji. Ak odmietnu osobu získavajúcu tento podiel za nového spoločníka, musia sa obchodné podiely prevziať za presnú, v prípade nezhody odborne určenú cenu (Článok L. 223-14 Obchodného zákonníka). Spoločenská zmluva môže urobiť závislými od odsúhlasenia spoločníkmi aj prevody na spoločníkov alebo rodinných príslušníkov. Zmeny stanov vyžadujú s výhradou inak znejúcich určení spoločenskej zmluvy kvalifikovanú väčšinu, pre rozhodnutia spoločníkov postačuje jednoduchá väčšina.

Vedenie S.A.R.L. uskutočňuje jeden alebo viacero konateľov (gérant, Článok L. 223-18 Obchodného zákonníka), ktorí sú oprávnení na výhradné zastúpenie a tiež môžu byť aj spoločníkmi. Ich vymenovanie a odvolanie je možné jednoduchou väčšinou, ktorá predstavuje aspoň polovicu sociálneho kapitálu.

Všetky S.A.R.L. sú povinné odovzdať súvahu o. i. na Obchodnom registri. "Väčšie" S.A.R.L. (musia byť splnené 2 z 3 kritérií: obrat > 3,05 mil. EUR; výsledok hospodárenia > 1,5 mil. EUR, počet spolupracovníkov > 50) si musia objednať aj audítora ako S.A.

E.U.R.L. (Entreprise Unipersonselle à Responsabilité Limitée)

Podnik s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom

E.U.R.L. je zmiešaná forma medzi samostatným podnikateľom a spoločnosťou s ručením obmedzeným a zákonom z 11. júla 1985 sa stala formou S.A.R.L.

Základné imanie 1 EUR (od 1. augusta 2003) je splatné v plnej výške. Charakteristické na tejto forme spoločnosti je, že založenie môže uskutočniť samostatná fyzická alebo právnická osoba. Spoločnosť s jediným spoločníkom sa však nemôže stať spoločníkom inej E.U.R.L alebo založiť ďalšiu E.U.R.L Táto spoločnosť (unique associé) ručí len do výšky svojho vkladu. Čo sa týka jej zdaňovania, môže si vybrať medzi daňou z príjmu fyzických a daňou z príjmu právnických osôb. Inak principiálne platia ustanovenia pre S.A.R.L. Táto forma je vhodná aj pre francúzske dcérske spoločnosti zahraničných spoločností, aj vo forme francúzskeho medzi-holdingu (Organschaft).

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl