Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Luxembursku> Luxembursko - spoločenské právo

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Luxembursko - Spoločenské právo

Luxemburské spoločenské právo sa riadi viackrát meneným zákonom z 10. augusta 1915. Zákonodarstvo je v tejto oblasti ovplyvnené belgickým zákonom z roku 1935. Pre otázky týkajúce sa vysvetlenia a interpretácií sa väčšinou využíva belgické právne poradenstvo.
Pre pobočku v Luxembursku je možných viacero možností. Principiálne sa rozlišuje medzi právne samostatnou spoločnosťou podľa luxemburského práva („filiale") alebo nesamostatnou filiálkou („succursale").


Ďalej uvádzame len najdôležitejšie formy, ktoré sú prítomné v Luxembursku. Okrem nich sú samozrejme ešte aj iné formy spoločnosti, ktoré prichádzajú do úvahy.

Zákon pozná šesť foriem obchodných spoločností s vlastnou právnou subjektivitou:

  • Verejná obchodná spoločnosť (société en nom collectif - s.e.n.c.)
  • Komanditná spoločnosť (société en commandite simple - s.e.c.s.)
  • Akciová spoločnosť (société anonyme - s.a.)
  • Komanditná spoločnosť na akcie (société en commandite par actions - s.e.c.a.)
  • Spoločnosť s ručením obmedzeným (société à responsabitité limitée - s.a.r.l.)
  • Družstvo

Pre založenie firmy v Luxembursku sú v normálnom prípade zaujímavé len formy a. s. alebo s. r. o.

Formality pri založení

Zakladateľské listiny musia byť notársky overené, spísané v nemeckom alebo francúzskom jazyku a do 15 dní zapísané u notára. Prípustná je aj anglická verzia, musí byť ale priložený nemecký alebo francúzsky preklad.

Kapitál spoločnosti môže byť vykázaný v eurách alebo v inej konvertibilnej mene. Bankové spojenie je pri zakladaní spoločnosti v normálnom prípade potrebné v luxemburskej banke alebo v osvedčenom finančnom inštitúte, pretože tu musí byť vložené základné imanie a musí byť sprostretkované potvrdenie notárovi. Na otvorenie účtu je v tomto prípade potrebný plán spoločenských stanov.

Zakladateľská listina, ako aj podľa stanov objednané zodpovedné osoby musia byť podľa obsahu

  1. uschované v kancelárii Obchodného súdu (v priebehu jedného mesiaca) a
  2. zverejnené v úradných novinách (Memorial C, „Recueil spécial des sociétés et associations") v priebehu mesiaca po uložení na Obchodnom súde.

Dohľad na riadne založenie spoločnosti prislúcha notárovi.

Schválená súvaha, Výkaz ziskov a strát a správa audítora musia byť uložené na Obchodnom registri. Pri malých spoločnostiach stačí podať skrátenú Súvahu bez Výkazu ziskov a strát.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl