Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Poľsku> Orgány s.r.o.
Náhľad pre tlač

Orgány spoločnosti

Založenie spoločnosti a umiestnenie podniku v Poľsku

Predstavenstvo spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti vykonáva obchody a zastupuje spoločnosť navonok - súdne aj mimosúdne. Môže pozostávať z jedného alebo viacerých členov, ktorí sú volení a odvolávaní rozhodnutím spoločníkov. V spoločenskej zmluve môže byť ustanovené, že spoločníkovi prináleží právo navrhovať pre určité osoby funkcie v predstavenstve. Valné zhromaždenie spoločnosti sa môže kedykoľvek uznášať o odvolaní členov spoločnosti, nezávisle od požiadaviek členov predstavenstva z existujúcich pracovných, služobných a iných právnych vzťahov.

Pri zmluvách, ktoré sú uzatvorené medzi členmi predstavenstva a spoločnosťou, ako aj pri právnych sporoch medzi členom predstavenstva a spoločnosťou musí byť spoločnosť zastúpená členom dozornej rady alebo splnomocnencom, ktorý je vymenovaný valným zhromaždením.

Zastupiteľské oprávnenie môže prináležať samostatne členovi predstavenstva (výhradné zastupiteľské právo) alebo v súčinnosti s inými členmi predstavenstva alebo prokuristov (hromadné zastupiteľské právo).

Dozorná rada / revízna komisia

Kontrola v spoločnosti prináleží zásadne spoločníkom, môže však byť prenesená aj na dozornú radu alebo revíznu komisiu. Nutnú podmienku zriaďiť si dozornú radu alebo revíznu komisiu majú spoločnosti, ktorých základný kapitál prevyšuje 500 000,- PLN a počet spoločníkov je vyšíí ako 25.

Valné zhormaždenie spoločnosti

Valné zhromaždenie spoločnosti má výhradnú moc podľa povinných zákonných ustanovení, robiť rozhodnutia o najdôležitejších záležitostiach spoločnosti: napr. kontrola a potvrdenie správy o hospodárení predstavenstva, vyčíslenie zisku alebo straty, odbremenenie členov predstavenstva, dozornej rady alebo revíznej komisie ako aj prenesenie právomocí a prenájom podniku alebo organizovanej podnikovej časti a nadobudnutie a prenesenie právomocí na nehnuteľnosti, dedičské práva alebo podiely na nehnuteľnosti.


Uznesenia spoločníkov sú vynesené zásadne na riadnom alebo mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti. Môže sa vykonať písomné odsúhlasenie mimo valného zhromaždenia spoločnosti, keď všetci spoločníci poskytnú svoje písomné súhlasy k tomuto písomnému odsúhlaseniu, ktoré je prípustné. V tom môžu byť zahrnuté uznesenia aj bez formálneho zvolania, keď je zastúpený celkový základný kapitál a žiadny z prítomných konania valného zhromaždenia spoločnosti neodporuje prijatiu jednotlivých záležitostí v programe rokovania. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti sa musí konať v priebehu šiestich mesiacov po ukončení hospodárskeho roka.


Valné zhromaždenie spoločnosti sa koná v sídle spoločnosti. Avšak spoločenská zmluva môže byť stanovená aj v inom mieste v rámci hraníc Poľskej republiky. V praxi často položená otázka sa vzťahuje na miesto konania valného zhromaždenia, a to mimo Poľskej republiky. To však nie je umožnené.

Práva a povinnosti spoločníkov

Spoločníci sú zaviazaní len k povinnostiam, ktoré sú stanovené v spoločenskej zmluve. K hlavným povinnostiam patria: vloženie vkladu, vyrovnanie nerovnomerne vložených nepeňažných vkladov ako aj oznámenie o nesprávne uložených výplatách. Medzi majetkové práva okrem iného patrí účasť na zisku, ktorý je rozdelený valným zhromaždením spoločnosti. K spoločenským právam pratí okrem iného: účasť na ustanoveniach spoločnosti ako aj ďalekosiahle kontrolné právo, ktoré môže byť obmedzené, keď má spoločnosť zriadenú dozornú radu alebo revíznu komisiu.

Daňové sadzby

Daňová sadzba pre daň z príjmu právnickych osôb je od 1. januára 2004 vo výške 19 %. S ohľadom na zdanenie dividend sa v súčasnosti zvýšila daňová sadzba rovnako na 19 %.

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl