Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem vo Francúzsku> Osobné spoločnosti vo Francúzsku

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Osobné spoločnosti vo Francúzsku

Existujú vo forme VOS (SNC), KS (SCS) a Hospodárskeho záujmového združenia (G.I.E.). Ostatné formy sú Tichá spoločnosť (SP) a Spoločenstvo pre občianske práva (SC)

S.N.C. (Société en Nom Collectif)

Otvorená obchodná spoločnosť

Najmenej dvaja spoločníci, ktorí ručia neobmedzene a solidárne; minimálny kapitál nie je predpísaný. Spoločenská zmluva musí byť v písomnej forme. Ďalšie formality: oznámenie úradným listom o sídle spoločnosti, zápis do obchodného registra, zverejnenie v B.O.D.A.C (Bulletin Officiel des Annonces Commerciales).

S.N.C. má jedného alebo viacerých konateľov. Pri chýbaní zodpovedného riadenia je každý zo spoločníkov oprávneným konateľom. Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie, ktoré je nevyhnutné pre schválenie ročnej uzávierky v priebehu 6 mesiacov od konca hospodárskeho roka.

Okrem toho môže každý spoločník žiadať o konanie zhromaždenia, zvolanie ktorého vykoná vedenie spoločnosti. Na samotné S.N.C. sa nevzťahuje daňová povninnosť; ale výhradne na spoločníkov, s podielom na zisku, pokiaľ neoptovali pre daň z príjmu právnických osôb.

S.C.S. (Société en Commandite Simple)

Komanditná spoločnosť

Minimálne jeden komplementár (commandité), ktorý ručí neobmedzene; ručenie pri ostatných spoločníkoch (komanditisti, commanditaires) je obmedzené do výšky ich vkladu. Formality pri založení sú rovnaké ako pri SNC. Ak chýba zodpovedná dohoda, sú všetci komplementári konateľmi. Komanditista nemôže byť konateľom. Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie, ktoré je nutné na odsúhlasenie ročnej uzávierky. Okrem toho môže každý komplementár a ¼ komanditistov žiadať o konanie zhromaždenia, zvolanie aj tu vykoná vedenie spoločnosti.

G.I.E. (Groupement d'Intérêt Economique)

Hospodárske záujmové združenie

V rámci tejto právnej formy spolupracujú podniky pri zachovaní celej svojej právnej samostatnosti. Predpísaní su minimálne dvaja členovia (fyzické alebo právnické osoby), ktoré musia vykonávať všetky hospodárske činnosti. Teda G.I.E. vždy musí mať hospodárske zameranie. Takto môžu byť založené združenia na ochranu nájomníkov alebo kultúrne združenia nie ako G.I.E., ale len ako “Asociácia” (=Združenie) podľa zákona z roku 1901. Nie je predpísaný žiaden minimálny kapitál, názov združenia je ľubovolný, jeho sídlo je určené v stanovách. G.I.E. može byť založené aj na dobu určitú.

Zápis do obchodného registra a zverejnenie v B.O.D.A.C. (Bulletin Officiel des Annonces Commerciales) sú predpísané, avšak zverejnenie úradnom v liste v sídle spoločnosti predpísané nie je.

Vedením G.I.E. je poverený jeden alebo viacerí správcovia (administrateurs), ktorí sú oprávnení neobmedzene zastupovať združenie navonok. O zvolávaní a vykonávaní členského zhromaždenia rozhodujú stanovy. Všetci členovia ručia solidárne a neobmedzene za záväzky G.I.E. Veľkou výhodou je skutočnosť, že nie je potrebný žiaden spoločenský kapitál, a preto potom chýba až u 75 % záujmových združení.

G.E.I.E. (Groupement Européeen d'Intérêt Economique)

Európske hospodárske záujmové združenie (EWIV)

Pre podniky z rôznych európskych štátov je od 1. júla 1989 možné, uzatvárať medzi sebou G.E.I.E. G.E.I.E. má právnu subjektivitu.

Société en Participation (S.P.)

Tichá spoločnosť

S.P. je vnútroštátna spoločnosť bez právnej subjektivity, nemôže teda uplatňovať práva ani ručiť za svoje záväzky voči tretím osobám. Preto neuskutočňuje ani žiaden zápis do Obchodného registra. Zmluva je uzavretá ústne alebo písomne, forma vedenia podniku je voľná. Vo vonkajších vzťahoch nevystupuje spoločnosť ako celok, ale za ňu samostatne vystupuje spoločník.

Société Civile (S.C.)

Spoločenstvo pre občianske práva

S.C. nie je obchodná spoločnosť, nemôže slúžiť na žiadnu podnikateľskú činnosť. Minimálne dvaja spoločníci, písomná spoločenská zmluva, zápis do spolkového alebo spoločenského registra. Konateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba. Obmedzenia zastupiteľskej moci na vonok sú nepatrné.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl