Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Slovinsku> Pobočka v Slovinsku
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Založenie pobočky v Slovinsku

Zákon o hospodárskych spoločnostiach rozlišuje zahraničné podniky so sídlom v, resp. mimo EÚ. Od vstupu Slovinska do EÚ môžu podniky, ktoré majú sídlo v štátoch EÚ, vykonávať činnosť v Slovinsku buď bezprostredne alebo pri stálych obchodných činnostiach cez slovinskú pobočku alebo dcérsku firmu.

Pobočka vystupuje v mene a na účet zahraničného podniku, pričom firma musí používať sídlo materskej spoločnosti, vykonávať ziskovú činnosť a môže byť činná ako importér v zmysle colného zákona. Na všetkých písomných oznámeniach musí byť popri firme zaznačený aj registračný súd, číslo záznamu a počet tam registrovaných pobočiek. Za záväzky pobočky v Slovinsku ručí zahraničný podnik celým svojím majetkom!

Založenie pobočky v Slovinsku zahraničným podnikom so sídlom v EU, resp. v Európskom hospodárskom priestore je možné bez čakacej lehoty, podniky so sídlom v tretích štátoch musia byť zapísané aspoň 2 roky v registri firiem materského štátu. Založenie pobočky musí byť zapísané na príslušnom registračnom súde. O ohlásenie žiada zástupca firmy a musí obsahovať:

  • Firma a sídlo pobočky;
  • Činnosť a odvetvie obchodnej činnosti pobočky;
  • Meno osoby, ktorá zastupuje pobočku;

Na prihlásenie je potrebné predložiť nasledovné originály dokumentov a notársky overený preklad do slovinčiny:

  • výpis zo zahraničného registra firiem, z ktorého je zrejmé odvetvie obchodnej činnosti a dátum zápisu materskej spoločnosti;
  • uznesenie správneho orgánu materskej spoločnosti o založení pobočky;
  • notársky overená kópia spoločenskej zmluvy materskej spoločnosti;
  • notársky overená správa materskej spoločnosti o hospodárení za posledný obchodný rok v skrátenej forme;

Dokumenty musia byť predložené v originálnej verzii a s overeným prekladom.
Vedúci pobočky nesmie byť slovinským občanom, ani mať trvalé bydlisko v Slovinsku.


Po vydaní rozhodnutia o zápise do registra firiem musí byť pobočka nahlásená v Agentúre pre verejný register a služby (AJPES) so špecifikáciou predmetu podnikania podľa slovinských štandardov klasifikácie činností.

Následne musí byť otvorené transakčné konto v banke splnomocnenej pre platobný styk. Na otvorenie konta písomnou žiadosťou je potrebné:

  • Rozhodnutie o zápise pobočky do registra firiem;
  • Oznámenie AJPESu o určení činností a zoradení týchto činností podľa štandardnej klasifikácie;
  • Podpisový vzor niektorej z osôb, ktoré majú pri platbách podpisové právo.

Právnu formu – pobočku si zahraniční investori vyberajú len zriedka, pretože oproti dcérskej spoločnosti neponúka žiadne daňovoprávne výhody, vzhľadom na to, že zahraničné podniky ručia za záväzky pobočky celým majetkom. Ak je súvaha zostavená podľa pravidiel EÚ, možno ju predložiť, inak musí pobočka zostaviť vlastnú súvahu. Iba v prípadoch, kde si chce zahraničný investor ušetriť zaobstarávanie základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným, bude brať do úvahy formu pobočky.

Servis ZAHRANIČNÝCH HOSPODÁRSKYCH VZŤAHOV (AWO)
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Hotlinezeiten:
Montag - Freitag
8:00 Uhr - 14:00 Uhr

Aufgrund des großen Telefonaufkommens kann es zu Wartezeiten während der Supportzeiten kommen.

Bequemer für Sie ist es, ihre Anfrage über unser Online-Support-Center zu stellen.
www.slc-europe.at
www.slc-europe.bg

 

19 % legal endbesteuert!

Für Steuerpflichtige aus Österreich und Deutschland.