Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Bulharsku> Práca v Bulharsku
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Práca v Bulharsku

Trendy pracovného trhu

Bulharsko patrí k najchudobnejším krajinám v Európe. Hospodárstvo sa síce zotavilo z ťažkej krízy z roku 1996 a nachádza už niekoľko rokov na ceste rastu (2007: + 11,8 %), ale bulharský priemerný príjem patrí k najnižším v Európe. S ekonomickým rastom klesá aj nezamestnanosť, v predošlých štyroch rokoch veľmi výrazne: zo 14,3 % v ročnom priemere za rok 2003 na 7,0 % v ročnom priemere za rok 2007.

Tradične sú na juhu a juhozápade s hlavným mestom Sofia, najdôležitejším hospodárskym strediskom krajiny, aj najlepšie pracovné príležitosti. Sofia dosiahla mierou nezamestnanosti na úrovni cca. 2,5 % takmer plnú zamestnanosť. Nezamestnanosť na severozápade a juhovýchode je oproti tomu ďaleko nad celkovým priemerom krajiny. Najvyššia je v samosprávnom obvode Targovishte s podielom okolo 21 %. Nezamestnanosťou sú postihnutí zväčša ľudia starší ako 55 rokov a nízkokvalifikovaní ako mladší zamestnanci a vysokokvalifikovaní alebo osoby s ukončeným odborným vzdelaním.

K najdôležitejším hospodárskym odvetviam patria chemický priemysel, potravinársky priemysel a spracovanie potravín, tabakový, oceliarsky, textilný, sklársky a porcelánový priemysel, ťažba uhlia, výroba ocele, energetické hospodárstvo ako aj strojárstvo a cestovný ruch. Poľnohospodárstvo vo vtedajšom agrárnom štáte už síce stratilo taký vysoký podiel zamestnanosti, ale stále pracuje v tomto odvetví nadpriemerne veľa ľudí v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami (celkovo 7,8 % zamestnancov). V priemyselnom sektore je tiež vysoký podiel zamestnancov, celkovo 34,2 %, čo ho zaraďuje medzi európsky nadpriemer. Väčšina ľudí ale pracuje v sektore služieb.

Ako pohonný pracovný motor funguje bezpochybne súkromný sektor hospodárstva. V roku 2006 vytvoril samostatne 100.056 nových pracovných miest – celkovo 4/5 nových pracovných miest v krajine. Prevažne výrobný priemysel (textil, potraviny, tabak) prijal nových pracovníkov. Veľa pracovných miest sa obsadilo aj v obchode a v opravárenských podnikoch ako aj v poľnohospodárstve a stavebníctve.

S technickým pokrokom stúpa aj dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch; stále prevažujú pravdaže pracovné miesta s nízkou kvalifikáciou a pracovníkmi bez odborného vzdelania. Dôvodom pre to je veľmi pomalý modernizačný proces v jednotlivých odvetviach hospodárstva.

V Bulharsku je vysoký dopyt po technikoch, obchodníkoch a zdravotných sestrách. Dobré šance na pracovnom trhu majú aj úradní pracovníci s dobrými znalosťami cudzieho jazyka (predovšetkým angličtina).

Zahraniční zamestnanci pracujú v Bulharsku prevažne ako odborné a vedúce pracovné sily v oblastiach stavebníctva, telekomunikácií a energetiky.

Prístup na pracovný trh

Nemeckí štátni príslušníci môžu vycestovať do Bulharska so svojím občianskym preukazom alebo cestovným pasom, keď sa tam chcú zdržať maximálne na 3 mesiace. Kto by plánoval v Bulharsku ako EÚ-občan ostať na dlhší pobyt, čo znamená pracovať, študovať alebo by tam chcel žiť, musí sa prihlásiť na policajnom úrade, aby dostal povolenie na pobyt. EÚ- občania nepotrebujú pracovné povolenie. Môžete sa registrovať na pracovnom správnom orgáne (Úrad práce) v mieste vášho pobytu, kde potom obdržíte osobný plán akcií na vyhľadávanie práce. Alternatívou môže byť využitie súkromného sprostredkovateľa služieb.

Životné náklady

V Bulharsku sú náklady celkovo nižšie ako v Nemecku; import tovarov, kvalitné bývanie alebo nemecký hovoriace školské vyučovanie môže náklady samozrejme zreteľne navýšiť. Ceny v hlavnom meste Sofia a v turistických mestách v priebehu sezóny sú samozrejme vyššie ako v menších mestách. Medzinárodná sieť obchodov ako Metro alebo Billa má zastúpenie v mnohých väčších mestách a ich tovary majú všade rovnakú cenu.

Bulharsko je s priemernou mzdou 170 EUR za mesiac celkom na chvoste mzdovej stupnice krajín EÚ. Zákonom stanovená minimálna mzda za plný pracovný úväzok je 90 EUR/mesiac. U súkromných podnikateľov to môže byť však aj 500 EUR/mesiac. Existujú aj kolektívne zmluvy, ktoré však nie sú záväzné. Podniky alebo vláda vysielajú ročne veľa občanov zo západnej Európy do Bulharska a tým zarábajú podľa podmienok hosťujúcej krajiny. Mimoriadné mesačné odmeny na konci roku vo výške mesačnej mzdy sa v Bulharsku vyplácajú bežne. V súkromnom hospodárstve majú podniky zavedený bonusový systém. Veľké podniky a verejní zamestnávatelia dávajú k dispozícii stále častejšie služobné auto alebo služobný mobil, obzvlášť pre vedúcich pracovníkov alebo pre pracovníkov v zahraničí.

IT-špecialista - 615 €
Obchodný zástupca - 400-770 €
Vedúci pracovník 200-250 €
Doktor - 200-250 €
Zdravotná sestra - 100-150 €
Úradný pracovník - 100-150 €
Predavač - 100-200 €
Elektrikár- 150-200 €

Sociálne odvody a dane

Keď sa zdržíte v Bulharsku viac ako pol roka, musíte tam svoj príjem aj zdaniť. Informujte sa včas na daňovom úrade alebo u finančného poradcu v mieste vášho pobytu, prípadne v mieste vášho pracoviska, ktoré zákony pre vás platia.

Príjem do výšky 1.230 EUR ročne sa nezdaňuje (suma platná pre rok 2007). Príjem nad touto výškou sa zdaňuje v troch stupňoch v rozmedzí od 20 do 24 %. Sociálne odvody sú z daní vylúčené.

Ak pracujete 40 hodín mesačne a viac, musíte platiť príspevok na sociálne poistenie. Pre zamestnancov to obnáša cca. 12,4 % príjmu ( dôchodkové poistenie, zdravotné poistenie a poistenie v nezamestnanosti; úrazové poistenie platí len zamestnávateľ).

Pracovné a zmluvné právo

Pracovná zmluva musí byť písomne uzatvorená. Všeobecne by ste mali dávať pozor, či obsahuje nasledujúce body: Meno a adresu zmluvného partnera, druh a činnosť, plat a príplatky, opis pracovnej pozície a pracovný čas, trvanie zmluvy (doba určitá, neurčitá), výpovedné lehoty a termíny, ročnú dovolenku a iné dohody.

Skúšobná doba môže byť dohodnutá až na 6 mesiacov; ak nie je dohodnuté inak, v tomto čase môžu obe strany ukončiť pracovný vzťah okamžite bez výpovednej lehoty. Potom platí: Po vzájomnej dohode môže byť zmluva kedykoľvek ukončená; v opačnom prípade platí pre zmluvu na dobu neurčitú výpovedná lehota 30 dní; pre zmluvu, ktorá obsahuje skúšobnú dobu, platí výpovedná lehota 3 mesiace. Výpoveď musí byť podaná písomne.

Pracovný čas je 40 hodín za týždeň na 5 dní v týždni u verejných (štátnych) zamestnávateľov; u súkromných zamestnávateľov sa pracuje zväčša 6 dní v týždni a viac ako 40 hodín. Nadčasy sú preplácané doplnkovým príjmom (príplatky) alebo vyrovnané dovolenkou; avšak sú obmedzené na 30 hodín mesačne. Mladiství, tehotné ženy a matky s deťmi do 6 rokov nesmú vykonávať nadčasy. Pracovníci na nočných zmenách majú 35-hodinový pracovný týždeň.

Zamestnanci majú nárok na zákonom stanovenú platenú dovolenku minimálne 20 pracovných dní za rok. Dovolenka môže byť čerpaná až do polovice nasledujúceho roka, keď s tým zamestnávateľ súhlasí. K tomu prislúcha 11 dní zákonom stanovených sviatkov.

Zamestnanci majú zaplatenú práceneschopnosť v dôsledku choroby v sume 80 % svojho platu ( 90 %, ak došlo k chorobe alebo úrazu následkom pracovnej činnosti). Zamestnanec však musí spĺňať predpoklad, a to, ak si počas predchádzajúcich 6 mesiacov platil príspevok na sociálne poistenie, má nárok na náhradu mzdy počas PN. Nezamestnaní, ktorí si za posledných 15 mesiacov platili minimálne 9 mesiacov príspevok na sociálne poistenie, dostávajú príspevok v nezamestnanosti. To obnáša 60 % zárobku v poslednom mesiaci, avšak min. 46 EUR a max. 82 EUR za mesiac. Vypláca sa podľa dĺžky doby, počas ktorej si zamestnanec platil príspevok na sociálne poistenie a to v rozmedzí od 4 do 12 mesiacov.

Na riešenie konfliktov medzi zamestnávateľom a zamestnancom bol zriadený Generálny inšpektorát práce.

Sociálne poistenie

Štáty Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru majú stanovené dodržiavanie určitých pravidiel, s ktorými je garantované zachovanie a prenos práv v oblasti sociálnej bezpečnosti. Vzťahujú sa na dávky zdravotného poistenia, dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti, úrazového poistenia a rodinné dávky. Vyhláška stanovuje, že zamestnávateľ netrpí nevýhodou, pretože bol zamestnaný v priebehu svojho pracovného života vo viacerých členských krajinách: žiaden príspevok na sociálne poistenie nemôže byť stratený, získané práva musia byť chránené, a každá krajina má povinnosť platiť dôchodky, ktoré zodpovedajú tam strávenému času poistenia. Bližšie informácie a užitočné webové linky k sociálnej bezpečnosti v Európe nájdete na stránkach Európskej komisie http://ec.europa.eu (vyhľadávací výraz "EUlisses").

Keď pricestujete...

Pre zákonných poistencov postačuje predloha Európskeho preukazu zdravotného poistenia, aby sa mohli nechať medicínsky ošetriť v zahraničí v prípade nehody alebo akútneho ochorenia. Európsky preukaz zdravotného poistenia je platný vo všetkých krajinách EÚ, ako aj v Nórsku, Islande, Lichtenštajnsku a v Švajčiarsku. Súkromne poistení by mali so svojou zdravotnou poistovňou pred vycestovaním uzatvoriť súkromné zahraničné zdravotné poistenie, ktoré bude mať spravidla platnosť 12 mesiacov a bude pozostávať len z jednorázového poplatku.

Keď pracujete ...

Len čo podpíšete pracovnú zmluvu, podliehate súčasnému národnému systému sociálneho poistenia a príslušným tamojším právnym predpisom. Pre poistenie platí, že musíte byť poistení v krajine, v ktorej vykonávate pracovnú činnosť. Z takzvaného princípu pracovnej činnosti jestvujú aj výnimky. Ak je zamestnanec vyslaný zamestnávateľom na časovo obmedzený pobyt do inej členskej krajiny, aby tam pracoval pre podnik, zostáva tento zamestnanec povinný platiť poistenie vo svojej krajine. Z toho sú možné ďalšie povolené výnimky.

Keď vezmete deti so sebou...

V Bulharsku existuje veľmi dobre vystavaná sieť detských škôlok, samozrejme len pre deti od troch rokov. Oproti tomu je oveľa ťažšie nájsť pre mladšie deti opatrovateľské miesto, predovšetkým mimo veľkých miest.

Deti od troch rokov môžu v Bulharsku navštevovať detskú škôlku, pre mladšie deti sú detské jasle. Náklady sú približne vo výške 13 EUR za mesiac za celodennú starostlivosť o dieťa aj s raňajkami a obedom; je to zákonom pevne stanovené každý rok. Alternatívou vo väčších mestách sú súkromné opatrovateľky.

Deti od 7 do 16 rokov sú školopovinné. Na stránke www.fit-for-europe.info nájdete informácie o bulharskom školskom systéme. V Sofii existuje nemecká súkromná škola, ktorá ponúka vzdelávanie od detskej škôlky až po 8.ročník, ako aj bulharské gymnázium, ktoré vyučuje niekoľko predmetov v nemeckom jazyku od 9. triedy až po dosiahnutie maturity. V zvyšnej časti krajiny jestvuje celý rad škôl, ktoré ponúkajú niekoľko tried v nemeckom jazyku. Adresy nájdete na stránkach Nemeckého veľvyslanectva v Sofii (www.sofia.diplo.de). Pre deti občanov EÚ, ktorí žijú v krajine, existujú bezplatné kurzy v bulharskom jazyku.

Prídavky na deti sa vyplácajú pre neplnoleté deti, ktoré majú aspoň jedného rodiča bulharskej štátnej príslušnosti. A okrem toho nesmie žiaden člen rodiny zarábať mesačne viac ako 102 EUR. Prídavky na deti sú vo výške 10 EUR na mesiac na jedno dieťa. Rodiny s deťmi, ktoré majú bulharskú štátnu príslušnosť, si môžu okrem toho uplatniť vyššiu nezdaniteľnú čiastku na dane.

Zamestnankyne dostávajú 135 dní materskej dovolenky, z ktorej si musia čerpať 45 dní pred očakávaným pôrodným termínom. Počas materskej dovolenky dostávajú materský príspevok vo výške 90 % predošlého zárobku. Po skončení materskej dovolenky si môžu ženy, muži alebo jeden zo starých rodičov vziať rodičovskú dovolenku na vychovávanie ďalšie dva roky na vychovávanie prvých troch detí. V tomto čase je výška vychovávateľského príspevku vo výške 92 EUR mesačne. Po vychovávateľskej dovolenke si môže otec alebo matka vziať neplatenú dovolenku až na 6 mesiacov – až dokiaľ dieťa nedovŕši 8 rokov.

Poradenstvo o opatrovaní detí a o rodinných dávkach v Bulharsku dostanete od EURES-poradcov v Bulharsku. Adresy a telefónne čísla nájdete na http://ec.europa.eu/eures (EURES Berater)

Zdroj: Centrálne zahraničné a profesionálne sprostredkovanie (ZAC)
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl