Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Rumunsku> Rumunská s.r.o. - kroky založenia
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Kroky k založeniu S.R.L.

Podstatné body pri zakladaní firmy v Rumunsku

Preskúšanie prípustnosti firemného mena a loga cez príslušný obchodný register

Pred vypracovaním a potvrdením spoločenskej zmluvy sa podáva žiadosť na obchodný register prislúchajúceho kraja, v ktorých má s.r.o. svoje sídlo a rovnako sa žiada o rezerváciu na obchodné meno a logo firmy. Komora vyhotovuje dôkaz o rezervácii mena a loga na tri mesiace od dátumu vydania rezervácie.

Žiadosť o rezerváciu firemného mena a loga sa realizuje cez štandardný formulár. Firemné meno a logo sa môže rezervovať regionálne aj celonárodne.

Dodatočne sa dokladá žiadosť o dispozíciu firemného mena a loga na ich preskúšanie spoločnosti (emblém). Preskúšava sa, či nedošlo pri označení k zmenám alebo k omylom. Aby sa šetrilo časom, odporúčame vám viacero označení, resp. lóg, vo forme prioritných listov, ktoré sú uvedené na formuláre žiadosti.

Žiadosť o preskúšanie dispozičnosti mena a loga spoločnosti ako aj dôkaz o rezervácii (potvrdenie) sa vyhotovuje na mieste.

Uzavretie zakladateľskej listiny a notárskeho osvedčenia, obsah

Zakladateľská listina spoločnosti s.r.o. obsahuje:

  • Meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto narodenia, trvalé bydlisko a štátna príslušnosť spoločníkov, ktorí sú fyzickými osobami; meno, obchodné sídlo a štátna príslušnosť spoločníkov, ktorí sú právnickými osobami;
  • Druh spoločnosti, meno, sídlo a v prípade aj firemné logo;
  • Predmet podnikania spoločnosti, so špecifikáciou oblasti hlavnej činnosti;
  • Základný kapitál a splatený kapitál, s uvedením jeho výšky každého spoločníka v peňažnej alebo nepeňažnej forme, hodnota nepeňažného vkladu a druh hodnoty, ako aj dátum, kedy bol splatený celkový kapitál. Uvedený musí byť aj počet a nominálna hodnota obchodných podielov, ako aj počet obchodných podielov, ktoré sú pridelené každému spoločníkovi podľa výšky vkladu;
  • Spoločníci, ktorí zastupujú a riadia spoločnosť alebo tí, ktorí sa nepodieľajú na riadení firmy, či sú to fyzické alebo právnické osoby, ich povinnosti, ktoré im vyplývajú a či tieto osoby vykonávajú činnosť spoločne alebo oddelene;
  • Podiel každého spoločníka na zisku alebo strate
  • Druhé firemné sídlo – dcérske spoločnosti, agentúry, zastupiteľstvo alebo iné jednotky bez právnickej osoby, keď tieto boli súčasne založené so spoločnosťou, alebo podmienky k ich neskoršiemu založeniu, ak bolo toto založenie úmyselné;
  • Životnosť spoločnosti;
  • Druh zrušenia a likvidácie spoločnosti.
  • Pri potvrdení spoločenskej zmluvy notárom musí byť predložené obchodnou komorou vydané potvrdenie týkajúce sa obchodného mena a loga spoločnosti.

Splatenie základného kapitálu

Na základe notárskeho osvedčenia spoločenskej zmluvy je povinnosťou zriaďiť účet v Rumunsku nahlásenej banke a splatiť spoločenský kapitál.

Prihlásenie a zapísanie sa na Obchodný register

Zapísanie spoločnosti do Obchodného registra sa uskutočňuje v priebehu 15 dní od dátumu poverenia správcu alebo splnomocniteľa pre zakladaujúcu spoločnosť.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Hotlinezeiten:
Montag - Freitag
8:00 Uhr - 14:00 Uhr

Aufgrund des großen Telefonaufkommens kann es zu Wartezeiten während der Supportzeiten kommen.

Bequemer für Sie ist es, ihre Anfrage über unser Online-Support-Center zu stellen.
www.slc-europe.at
www.slc-europe.bg

 

19 % legal endbesteuert!

Für Steuerpflichtige aus Österreich und Deutschland.