Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Rumunsku> Rumunská s.r.o. - požiadavky
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Založenie s.r.o. v Rumunsku

Predpoklady pre založenie v Rumunsku

Založenie a zakladateľská listina

Spol. s r.o. (s.r.o.) sa zakladá spoločenskou zmluvou a stanovami. Takisto môže byť s.r.o. založená aj prejavom vôle (listina) jednej jedinej osoby. V tomto prípade sa vyhotovujú len stanovy. Spoločenská zmluva a stanovy sa uzatvárajú vo forme písomností, ktoré nesú označenie zakladateľská listina. Pojem "zakladateľská listina" je pre spoločenskú zmluvu alebo/a pre stanovy. Zakladateľská listina je podpísaná všetkými spoločníkmi. Podpísaní pod zakladateľskou listinou sú považovaní ako zakladatelia spoločnosti.

Spoločníci

Dolupodpísaní na zakladateľskej listine ako aj tie osoby, ktoré hrajú podstatnú úlohu pri zakladaní spoločnosti, sú považovaní ako zakladatelia. Zakladatelia nesmú byť tie osoby, ktoré prišli do konfliktu so zákonom.
Je možné i založenie s.r.o. s jediným spoločníkom. Počet spoločníkov sa obmedzuje na 50. Zakladateľom s.r.o. môže byť tak tuzemská ako aj zahraničná fyzická a právnická osoba.
Fyzická alebo právnická osoba môže byť aj samostatným spoločníkom v jednej s.r.o.
Spoločnosť s.r.o. nemôže mať inú s.r.o., ktorá pozostáva z jednotlivca ako samostatného spoločníka.

Ručenie spoločnosti

Spoločníci v s.r.o. ručia len do výšky svojho zapísaného vloženého kapitálu.

Ak patria do s.r.o. obchodné podiely jedinej osoby, tak vykonáva táto osoba ako samostatný spoločník všetky práva a povinnosti, ktoré jej vyplývajú z predloženého zákona o valnom zhromaždení. Ak je samostatný spoločník zároveň aj správcom, tak mu vyplývajú aj povinnosti, ktoré sú stanovené z poverenia zákona.

Kapitál spol. s r.o.

Povinnosťou pri zakladaní spoločnosti je splatenie vkladov v hotovosti. Nepeňažne vklady sú povolené. Služby vo forme práce nie sú ako členský vklad uznané. Minimálny základný kapitál s.r.o. je 2.00 RON (ekvivalent k 60 €); rozdelený do rovnakých spoločenských podielov, ktorý nesmie byť nižší ako 10 RON (ekvivalent k 3 €). Spoločenské podiely nemôžu byť obchodovateľné upísanými cennými papiermi.
Pre neobčanov EÚ je zakladateľský kapitál zvýšený na 80.000 €.
Na žiadosť vyhotoví správca spoločenské podielové listy so záznamom, že nemôže slúžiť z titulu prenesenia práv z toho vyplývajúcich; porušenie proti tomuto má za následok neplatnosť prevodu.

Zdroj: Nemecko-rumunské AHK | Clucerului Str. 35, 3 Etage | RO-713091 Bukurešť
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Hotlinezeiten:
Montag - Freitag
8:00 Uhr - 14:00 Uhr

Aufgrund des großen Telefonaufkommens kann es zu Wartezeiten während der Supportzeiten kommen.

Bequemer für Sie ist es, ihre Anfrage über unser Online-Support-Center zu stellen.
www.slc-europe.at
www.slc-europe.bg

 

19 % legal endbesteuert!

Für Steuerpflichtige aus Österreich und Deutschland.