Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Poľsku> Spol. s r.o. v Poľsku
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Spoločnosť s ručením obmedzeným (Sp. z o.o.) v Poľsku

Prehľad o zakladateľskom konaní

Spoločnosť s ručením obmedzeným podľa poľského práva (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - skratka: Sp. z o.o.) je právne ako aj daňovo spôsobilá k právnym úkonom, a jej založenie pozostáva z nasledujúcich činností:

  • Uzatvorenie spoločenskej zmluvy;
  • Uzatvorenie nájomnej zmluvy;
  • Podanie žiadosti na štatistický úrad o pridelenie REGON-čísla;
  • Otvorenie bankového účtu ako aj vklad celého základného kapitálu;
  • Podanie žiadosti o zapísanie do Registra krajinského súdu (KRS);
  • Podanie žiadosti na príslušný daňový úrad pre spoločnosť o vydanie NIP-čísla ako aj zapísanie spoločnosti ako platiteľa dane (VAT);
  • Aktualizácia údajov na štatistickom úrade (prijatie REGON-čísla znejúceho na s.r.o.) a na finančnom úrade (resp. daňovom úrade).

Podpísanie spoločenskej zmluvy

Spoločenská zmluva poľskej s.r.o. sa vyhotovuje vo forme notárskej zápisnice. Aby ste podpísali spoločenskú zmluvu, nie je potrebné osobne vycestovať do Poľska. Za týmto účelom je povolené, udeliť zodpovedajúce splnomocnenie (vo forme notárskej zápsnice).

S uzatvorením spoločenskej zmluvy vzniká tzv. s.r.o. v založení (Sp. z o.o. w organizacji), ktorá môže nadobudnúť práva vo vlastnom mene, pozemky a iné vecné práva, postúpiť záväzky, môže podať sťažnosť a rovnako môže byť zažalovaná. V okamihu zapísania s.r.o do Registra krajinského súdu má s.r.o. plné práva a povinnosti vystupovať ako spoločnosť.

Spoločenská zmluva musí okrem iného obsahovať údaje o firme a sídle spoločnosti, výšku základného kapitálu, údaj, či spoločník môže prevziať jeden alebo viacero podielov, počet a nominálnu hodnotu podielov, ktoré boli prevzaté jednotlivými spoločníkmi a obdobie trvania spoločnosti, ak spoločnosť nie je zriadená na dobu neurčitú.

Je potrebné zdôrazniť, že s.r.o. môže byť založená jednotlivcom, ale nie inou spoločnosťou s.r.o. s jediným spoločníkom.

Služby Zahraničného obchodu Rakúsko (AWO)

Podanie žiadosti o pridelenie REGON-čísla

Po uzatvorení spoločenskej zmluvy ako aj po pridelení REGON-čísla môže s.r.o. pri zakladaní otvoriť svoj bankový účet. Je to nutná podmienka pre splatenie základného kapitálu spoločnosti. Po splatení musia členovia predstavenstva spoločnosti podať vyhlásenie, že vklady základného kapitálu boli kompletne realizované a ku ktorému je pripojená žiadosť o zapísanie spoločnosti do Registra krajinského súdu

Podanie žiadosti o zapísanie spoločnosti do Registra krajinského súdu

Potom ako s.r.o. dostane REGON-číslo, uzatvorí nájomnú resp. inú zmluvu pre miesto podnikania a splatí základný kapitál na účet spoločnosti, môže podať žiadosť na Register krajinského súdu 1 (pri zakladaní spoločnosti vo Varšave:Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Barska 28/30). Zápis je následne zverejnený na „Monitor Sądowy i Gospodarczy"2


Zápis spoločnosti do Registra krajinského súdu trvá v súčasnosti cca. štyri týždne. V okamihu zapísania sa spoločnosť považuje za právnickú osobu.

Podanie žiadosti o pridelenie NIP-čísla (IČDPH) a registrácia k dani

Podanie žiadosti o pridelenie NIP-čísla (IČDPH) a registrácia k dani

Súčasne so žiadosťou na zapísanie spoločnosti do Registra krajinského súdu sa môže podať aj žiadosť o pridelenie NIP-čísla (IČ DPH) na registráciu spoločnosti ako platiteľa DPH (VAT-platiteľ) na príslušnom daňovom úrade pre spoločnosť. Ak budú vnútropodnikové dodávky tovarov resp. poskytovanie služieb zámerné, tým je potrebné predložiť dve prihlásenia pre DPH: obyčajná VAT-R - prihláška a VAT-R-UE - prihláška pre vnútropodnikové účtovanie dane z pridanej hodnoty. Pridelenie NIP-čisla (IČDPH) je bezplatné.


V súčasnosti sú s registráciou platiteľa DPH spojené náklady vo výške 152,- PLN (poplatok za kolky).
Ako pridelenie NIP-čísla tak aj registrácia k dani (VAT) trvá približne 4 týždne. Od okamžiku podania žiadosti môže spoločnosť v zakladaní vykonávať činnosti, ktoré majú daňovú povinnosť k DPH, aby mohla využívať možnosť odpočítania z daňovej zálohy.

Aktualizácia údajov

Potom, ako bola spoločnosť zapísaná do Registra krajinského súdu, je potrebné podať žiadosť o oznámenie aktualizácie údajov na štatistický a daňový úrad. Na štatistickom úrade dostane spol. s r.o. potvrdenie o pridelení REGON-čísla spoločnosti (rovnaké číslo, ako spol. s r.o. pri zakladaní). Daňovému úradu je rovnako potrebné oznámiť, že spoločnosť je zapísaná. Na tieto činnosti nespadajú žiadne ďalšie náklady.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl