Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Rakúsku> Spol. s r. o. v Rakúsku
Náhľad pre tlač

Rakúska s.r.o.

Rakúska spol. s r.o. a výhody z nej...

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

S.r.o. je po podniku jednotlivca najčastejšie existujúcou právnou formou spoločnosti. Dôvod vysokej atraktivity vyplýva už len z uvedenia mena: ručenie je pre spoločnosť obmedzené. Tým je obzvlášť vhodná pre zjednotenie partnerov, ktorí chcú v spoločnosti spolupracovať, a ktorí chcú redukovať riziko svojich kapitálových vkladov.

Musí sa zohľadňovať najmä to, že toto obmedzenie zodpovednosti je u spoločníkov v praxi často porušované.

Táto spoločnosť tak ručí v rámci poskytunutia úveru spravidla osobne voči banke. Obchodnoprávnemu vedúcemu spoločnosti ostáva rovnako široké spektrum zodpovednosti.

Spol. s r.o. môže byť založená aj ako spoločnosť jednotlivca a nepožaduje ani nutne dvoch spoločníkov.
Základný kapitál

Minimálny základný kapitál s.r.o. je 35.000,- EUR, minimálny vklad hotovosti je celkovo 17.500,- EUR, čiže 50 %; ako doklad môže slúžiť aj potvrdenie od banky. Minimálny základný vklad každého spoločníka je 70,- EUR.


Založenie

Predpokladom na založenie s.r.o. je spoločenská zmluva, kde uzavretie zmluvy musí byť realizované vo forme notarskej zápisnice.


Obchodný register

Spoločnosť vzniká zápisom do obchodného registra.


Firma

Obchodný názov spoločnosti s.r.o. môže byť tvorený z mennej, vecnej alebo vymyslenej časti, ktoré musí nutne obsahovať označenie "Spoločnosť s ručením obmedzeným" toto označenie môže byť aj skrátené na s.r.o.

Príklady:
Osobný názov firmy: Springer, s.r.o.
Vecný názov firmy: XY Holzhandel,s.r.o.
Vymyslený názov firmy: Complex, s.r.o.

Je možné použiť ako dodatok aj označenie obchodnej činnosti.


Zastúpenie

Spol. s r.o. ako právnická osoba je oprávnená, ale nie spôsobilá na právne úkony, zastupovať spoločnosť navonok prostredníctvom jedného alebo viacerých konateľov, a v prípade zavinenej škody zodpovedajú plným ručením.


Živnostenské oprávnenie

Ak by chcela spoločnosť vykonávať živnostenskú činnosť, tým musí s.r.o. vlastniť živnostenský list. Živnostenské oprávnenie musí znieť na s.r.o. Tá spoločnosť, ktorá začala existovať až zápisom do obchodného registra, môže previesť ohlásenie živnosti, resp. žiadosť o povolenie až po zapísaní do obchodného registra na základe predlohy výpisu z obchodného registra na Živnostenský úrad.

Na to, aby spoločnosť získala živnostenské oprávnenie, musí mať s.r.o.. vymenovaného obchodnoprávneho konateľa spoločnosti. Ten musí spĺňať všetky osobné predpoklady a v podniku vykonávať zodpovedajúcu činnosť. Okrem toho musí mať dôkaz o spôsobilosti, že môže buď oprávnene zastupovať orgány spoločnosti (člen predstavenstva alebo konateľ) alebo môže byť zamestnancom spoločnosti s r.o. s plnou poistnou povinnosťou.


Sociálne poistenie

Spoločníci s.r.o. principiálne nepodliehajú žiadnej poisťovacej povinnosti. Ak spoločník vykonáva živnostenskú činnosť a súčasne je obchodnoprávnym konateľom spoločnosti, má zo zásady poisťovaciu povinnosť podľa GSVG. Výnimku tvorí, ak spoločník - konateľ spoločnosti nemôže mať prevládajúci vplyv v spoločnosti, čo znamená 25 %-ný účastnícky podiel. Ďalšia výnimka vplýva z účastníckeho podielu z intervalu medzi 26 až 49 % a oznamovacej povinnosti; v tomto prípade prichádza do úvahy poistná povinnosť podľa ASVG.


Dane

Spoločnosť podlieha svojím ziskom dani z príjmu právnickych osôb (25 %). Ak v hospodárskom roku nevznikol žiadny zisk, ani žiadna strata, tým je spol. s r.o. povinná odvádzať ročnú min. daň z príjmu právnickych osôb vo výške 5 % zákonom stanoveného základného kapitálu, čo činí 437,5 EUR/štvrťrok (v prvom roku len 273,- EUR/štvrťrok) vo forme platby vopred. Rozdelenie zisku spoločnosti podlieha dani z výnosu vloženého kapitálu (25%).

Mzdy, ktoré sú vyplácané spoločníkom za ich výkony v spoločnosti, sú zdanené buď daňou zo mzdy (pozri sociálne poistenie) alebo daňou z príjmu fyzických osôb. Na Odmeny sa takisto vzťahuje daňová povinnosť.

Náhľad pre tlač

Hotlinezeiten:
Montag - Freitag
8:00 Uhr - 14:00 Uhr

Aufgrund des großen Telefonaufkommens kann es zu Wartezeiten während der Supportzeiten kommen.

Bequemer für Sie ist es, ihre Anfrage über unser Online-Support-Center zu stellen.
www.slc-europe.at
www.slc-europe.bg

 

19 % legal endbesteuert!

Für Steuerpflichtige aus Österreich und Deutschland.