Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Holandsku> Spoločenské právo Holandska
Náhľad pre tlač

Spoločenské právo v Holandsku

Podnik jednotlivca
Vlastník alebo majiteľ (nájomca) takéhoto podniku je oprávnený disponovať samostatne a ručí za spoločnosť celou výškou svojho majetku.


Osobné spoločnosti

 • „Vennootschap onder firma", skrátene „V.O.F."
  Zodpovedá v podstatnej miere verejnej obchodnej spoločnosti rakúskeho práva. Spoločníci sú oprávnení zastupovať spoločnosť samostatne, pokiaľ nie je v spoločenskej zmluve (podľa zmyslu zapísania sa do Obchodného registra) stanovené inak a ručia celým majetkom.
 • „Commanditaire Vennootschap", skrátene „C.V."
  Zodpovedá v podstatnej miere komanditnej spoločnosti rakúskeho práva. Je vytvorená jedným alebo viacerými spoločníkmi, ktorý majú plné ručenie, a nie len komanditistami, ktorí ručia vlastným vkladom majetku. Komanditisti sú vylúčení z vedenia podniku a nemôžu odporovať konaniu spoločníkov, ktorí ručia osobne za spoločnosť. Vnútorné vzťahy a dispozičné práva komplementárov sú ustanovené v spoločenskej zmluve.


Kapitálové spoločnosti

 • „Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid", skrátene „B.V."
  Zodpovedá v podstatnej miere spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) rakúskeho práva. Spol. s r.o. je vytvorená spoločníkmi (Aandeelhouders = podielový vlastník), ktorých ručenie je obmedzené na výšku zapísaného vkladu do spoločnosti. Spoločnosť je samostatná právnická osoba, ktorá uzatvára zmluvy, môže odvolávať a takisto môže byť odvolaná. Spoločenské podiely sú prenosné, pod dohľadom spoločenskej zmluvy pevne stanovených obmedzení, nemôžu byť však vyhlásené k verejnému upísaniu, resp. ponúknuté na predaj.
 • „Naamloze Vennootschap", skrátene „N.V."
  Zodpovedá v podstatnej miere akciovej spoločnosti rakúskeho práva. Táto forma spoločnosti ponúka možnosťou výmeny akcií prijať kapitál verejne. Ak sú splnené zákonné rámcové podmienky, môže sa spoločnosť zapísať na burze. Vydanie (emisia), resp. prevod akcií je viazaný len stanovenými obmedzeniami v zakladateľskej listine.


Pobočky
Pobočky zahraničných spoločností bez vlastného právneho subjektu.

Družstvá

 • „Coöperatieve Vereniging W.A."
  Družstvo s neobmedzeným ručením
 • „Coöperatieve Vereniging B.A."
  Družstvo s obmedzeným ručením
 • "Coöperatieve Vereniging U.A."
  Družstvo bez ručenia


Joint Ventures
„Consortium"/"Joint Venture" Konzorciá/Pracovné spoločenstvá/voľné kooperácie, resp. vo forme osobných alebo kapitálových spoločností.

Nadácie
„Stichting"

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl