Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Maďarsku> Spoločenské právo Maďarska

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Maďarsko - prehľad o maďarských spoločenských formách

Cudzinci nepotrebujú zásadne žiadne zvláštne povolenia alebo hlásenia pre obchodnú činnosť v Maďarsku, keď táto činnosť nie je určená natrvalo. Ak vycestuje cudzinec na istý čas do Maďarska ako zástupca svojho podniku, aby vykonal rokovania a uzatvoril obchody, nie je pre takéto činnosti povinnosť osobitného povolenia.


Občania EÚ majú tiež možnosť prihlásiť sa v Maďarsku ako podnik jednotlivca (živnostník) a vykonávať túto formu podnikateľskej činnosti (toto platí len pre fyzické osoby). Po obdržaní tzv. „preukazu podnikania " („Vállalkozói Igazolvány") je cudzinec oprávnený vykonávať živnostenskú činnosť podľa rovnakých podmienok ako maďarský štátny príslušník, to znamená ale aj, že pre zamestnania, pre ktoré sú predpísané zvláštne odborné alebo iné požiadavky alebo schopnosti, musia aj cudzinci tieto podmienky splniť. Ďalšie predpoklady na legálne vykonávanie živnostenskej činnosti zahraničnými osobami je potrebné predloženie povolenia na pobyt ( toto platí zo zásady počas min. dvojročnej prechodnej fázy po vstupe do EÚ aj pre občanov EÚ). Podnik jednotlivca ručí neobmedzene za záväzky vzniknuté z vlastnej činnosti celým svojim majetkom. Vzhľadom na nadobudnutie vlastníctva nehnuteľností platia zahraničné podniky ako zahraničné fyzické osoby a musia prihliadať na platné obmedzenia pre nadobudnutie nehnuteľnosti (to platí zásadne pre občanov EÚ počas 5- resp. 7-ročnej prechodnej fáze pri poľnohospodárskych pôdach).


Zahraničné fyzické osoby môžu založiť podnik jednotlivca vo forme s.r.o. alebo a.s. Pre zriadenie inej spoločenskej formy sú povinný zásadne minimálne dvaja spoločníci (fyzické alebo právnické osoby)
Zahraničné podniky majú k dispozícii široké spektrum možností a foriem založenia podniku alebo účastín, ktoré stačia od jednoduchých obchodných zastúpení za pobočky až k samostatným obchodným spoločnostiam podľa maďarského práva (tzv. „hospodárske spoločnosti "). Neskoršie sa môžu nachádzať vo výlučnom vlastníctve zahraničných investorov alebo môžu vykázať aj účastinu tuzemského partnera (v praktickom význame slova je pre to zavedené označenie „Joint Venture").


Najdôležitejšie právne predpisy v súvislosti so založením podniku v Maďarsku sú:

  • Zákon č. IV/2006 o hospodárskych spoločnostiach (ďalej označenie ako WG) obsahuje spoločenské právo v kodifikovanej forme,
  • Zákon č. CXXXII/1997 o pobočkách a obchodných zastúpeniach v Maďarsku so sídlom podniku v zahraničí (ďalej označenie ako ZWN ),
  • Zákon č. V/2006 o firemnej registrácii,
  • Zákon č. LXXIV/1992 o všeobecnej dani z obratu,
  • Zákon č. LXXXI/1996 o dani z príjmu právnických osôb a dani z dividend,
  • Zákon č. XLIX/1991 o konkurznom konaní a likvidačnom procese,
  • Zákon č. XXI/1992, o zákonníku práce,
  • Dohoda Rakúskej a Maďarskej republiky o zabránení dvojitého zdanenia v oblasti dani z prímov, dani z výnosov a.s. a dani z majetku (Február 1975),
  • Dohoda Rakúskej a Maďarskej republiky o podpore a ochrane investícii (Jún 1989),
  • Dohoda Rakúskej a Maďarskej republiky o sociálnom poistení (Január 2001)
Služby AUSSENWIRTSCHAFT ÖSTERREICH (AWO)
Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl