Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem vo Švajčiarsku> Švajčiarska akciová spoločnosť AG

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Švajčiarska AG (akciová spoločnosť)

Informácie o akciovej spoločnosti vo Švajčiarsku

Akciová spoločnosť

Akciová spoločnosť je samostatná právnická osoba s vlastným menom (názov firmy). Je to kapitálová spoločnosť, ktorej kapitál (akciový kapitál) je rozdelený na akcie. Majitelia akcií (akcionári) môžu uplatňovať svoje práva - práva spoločníkov spoločnosti, na valnom zhromaždení. Samotné vedenie podniku v akciovej spoločnosti prislúcha výhradne správnej rade a konateľom (obchodným riaditeľom) nasadeným správnou radou.


Akciový kapitál, akcie na meno a na doručiteľa

AG musí preukázať akciový kapitál vo výške aspoň CHF 100.000,-- (švajčiarskych frankov). Tento kapitál môže byť rozdelený do akcií znejúcich na meno alebo na doručiteľa. Nominálna hodnota každej akcie musí byť aspoň CHF 10,--. Pri založení je potrebné splatiť aspoň 20 percent nominálnej hodnoty každej akcie, celková minimálna výška splatených akcií musí byť aspoň CHF 50.000,--.

Pri nie úplne splatenom akciovom kapitále nie je možné vydávať akcie, tie zostávajú u správcu majetku ako čiastočne splatené akcie.

Správna rada akciovej spoločnosti vždy drží jednu akciu ako akcionárske potvrdenie!

Existuje aj možnosť vydať časť akciového kapitálu vo forme tzv. podielových listov. V podstate sa v tomto prípade jedná o akcie bez hlasovacích práv.

Na založenie akciovej spoločnosti AG sú potrební minimálne traja akcionári (fyzické alebo právnické osoby), pričom dvaja z nich môžu byť aj správcami majetku. Pokiaľ sú akcionármi fyzické osoby, tak zo spoločenského hľadiska nehrá žiadnu rolu, či sú to tuzemské alebo zahraničné osoby. Naproti tomu sa založenie môže skomplikovať, ak jeden alebo viacerí akcionári – zakladatelia sú zahraničné spoločnosti. Preto sa odporúča, na založenie splnomocniť fyzické osoby a po založení, ak bude treba, akcie previesť na zahraničné právnické osoby.


Orgány spoločnosti

Akciová spoločnosť pozostáva z troch orgánov: z valného zhromaždenia, správnej rady a kontrolného orgánu.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti, ktorý rozhoduje predovšetkým o určovaní a zmenách stanov, schvaľovaní ročnej účtovej závierky, rozdeľovaní zisku ako aj o rozpustení vedenia spoločnosti.

Valné zhromaždenie sa musí zvolať aspoň raz ročne (v priebehu šiestich mesiacov po skončení hospodárskeho roka). Mimoriadne valné zhromaždenie môže byť zvolané správnou radou, akcionármi, ktorí sa na akciovom kapitále podieľajú aspoň 10 percentami, alebo dozornou radou.

Väčšina členov správnej rady musí mať švajčiarske občianstvo a bydlisko vo Švajčiarsku. Výnimku z tohto pravidla môže mať holdingová spoločnosť. V tomto prípade musí mať aspoň jeden člen správnej rady, ktorý je oprávnený na zastupovanie, bydlisko vo Švajčiarsku. V správnej rade môžu byť len akcionári. Títo môžu byť aj správcami akciového kapitálu.

Správna rada je orgánom obchodného vedenia akciovej spoločnosti. Zo zákona jej prislúchajú neprenosné a neodňateľné práva (napr. najvyššie vedenie spoločnosti, určenie stanov spoločnosti, dohľad nad osobami poverenými obchodným vedením, zostavenie správy o hospodárení, atď.).
Správna rada má dovolené, delegovať podiel obchodného vedenia povolený organizačnými predpismi, na jednotlivých členov (delegátov) alebo na tretie osoby (riaditelia, prokuristi).

Kontrolný orgán má preveriť, či vedenie účtovníctva a účtovná závierka, ako aj návrh valného zhromaždenia o použití zisku zodpovedajú zákonu a stanovám.

Kontrolnému orgánu sa predkladajú požiadavky týkajúce sa odbornosti a nezávislosti vedenia a väčšinového vlastníctva. Aspoň jeden z členov kontrolného orgánu musí mať vo Švajčiarsku svoj domicil.
V zásade sa firemné meno, t. zn. názov spoločnosti môže voľne vybrať.
Môže ísť o vymyslený názov alebo vecný názov. Firma však nesmie vyvolať žiadne mylné predstavy a odporovať verejnému záujmu.

Kombinácia názvu firmy s vecným opisom musí mať súvis s činnosťou spoločnosti. Doporučuje sa, aby sa pred založením nechal názov skontrolovať na kantonálnom obchodnom registri.

Firemný názov sa musí odlišovať od názvov už zapísaných firiem.

Sídlo spoločnosti môže byť kdekoľvek vo Švajčiarsku. Ak sa nezhoduje štatutárne sídlo s miestom vlastného vedenia spoločnosti, môže to mať z daňového hľadiska význam. Spravidla nie je pre daňovú povinnosť rozhodujúce formálne zapísané sídlo, ale skutočné miesto vedenia spoločnosti (prevádzkáreň).

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl