Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem vo Švajčiarsku> Švajčiarske daňové právo

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Švajčiarske daňové právo

Prehľad o švajčiarskom daňovom práve

Federalistická štruktúra Švajčiarska nachádza svoje vyjadrenie aj v daňovom práve. Daňová suverenita prináleží spolku, kantónam a obciam, pričom kantonálne rozdiely v daňových sadzbách môžu byť markantné. Z daňovo-právneho hľadiska nie je podstatné rozdelenie podniku na osobné a kapitálové spoločnosti, ale to, či sa jedná o výrobnú, holdingovú alebo správcovskú spoločnosť. S ohľadom na neprehľadnú daňovo-právnu situáciu sa každopádne doporučuje využitie rád daňového experta.

Vymedzenie pojmov:

Závodný podnik je podnik, ktorý sa venuje najmä výrobným, obchodným úlohám a službám.

Holdingová spoločnosť je kapitálová spoločnosť, ktorej kľúčovou úlohou je trvalá správa podielov v iných spoločnostiach. O holding sa teda jedná vtedy, ak 2/3 aktív sú účasti alebo 2/3 výnosov sú výnosy z účastí. Ďalším kritériom, predovšetkým pre zdanenie je, že účasť na iných spoločnostiach musí činiť CHF 2 mil. alebo 20% na základnom imaní iných spoločností.

Správcovská spoločnosť vykonáva svoje obchodné činnosti prevažne v zahraničí. Vyvíja svoje činnosti len v zahraničí alebo sa v tejto spoločnosti organizačne syntetizujú záujmy zo zahraničia.

ZDAŇENIE ZÁVODNÉHO PODNIKU VO FORME AG ALEBO GMBH

Daň zo zisku
celospolková úroveň
(daň zo zisku je proporcionálna): do výšky 8,5% zdaniteľného čistého príjmu
úroveň kantónu:
daň zo zisku sa počíta progresívnou tarifou. Pravidlom je intenzita výnosov (vzťah zdaniteľného čistého zisku k vlastnému kapitálu vrátane rezerv). Priemerne je spoločné daňové zaťaženie ziskov vo Švajčiarsku na úrovni 25% (spolok, kantóna, obec). Šírka zdaniteľného pásma môže byť 14% - 30%.

Kapitálová daň
celospolková úroveň:
žiadne daňové zaťaženie
úroveň kantónu:
3 %o - 9%o (promille) podľa proporcionálnych taríf; Daňový základ: splatené základné imanie, voľné rezervy a tiché rezervy.

ZDAŇOVANIE HOLDINGOVEJ SPOLOČNOSTI

Holdingové spoločnosti sú spolkom aj kantónami oslobodené od daní. O takúto spoločnosť sa jedná vtedy, ak sa 20 percentami alebo 2 mil. CHF (cca EUR 1,27 mil.) podieľa na iných spoločnostiach alebo družstvách. Poskytuje sa na dividendu alebo podieľnickú zrážku. Jedná sa pritom o zníženie dlžnej dane vo vzťahu dividendového výnosu k zisku. Podieľnická zrážka sa poskytuje na úrovni spolku alebo kantónu.


Celospolková úroveň: hore opísaný proces vedie k tomu, že pri čistej holdingovej spoločnosti odpadá spolková daň.
Úroveň kantónu: oslobodenie od bežných daní z výnosov (privilégium holdingu), to znamená dividendy, zisk z predaja a úroky sú oslobodené od dane.


Ak nie sú splnené horeuvedené požiadavky účasti, výnos sa zdaňuje normálne.

ZDAŇOVANIE HOLDINGOVEJ SPOLOČNOSTI (ŽIADNE PRIAME OBCHODNÉ ČINNOSTI VO ŠVAJČIARSKU)

Celospolková úroveň: normálne zdanenie ako pri závodných podnikoch
Úroveň kantónu: daň zo zisku je vo výške 0 % - 15 % riadnej kantonálnej dane zo zisku

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl