Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Lichtenštajnsku
Náhľad pre tlač

Zakladanie firiem v Lichtenštajnsku

Kvalifikovaní partneri SLC – siete expertov Vám pomôžu pri založení firmy v Lichtenštajnsku

Zakladanie firiem v Lichtenštajnsku

1. Princíp


V zásade sa v Lichtenštajnsku rozlišuje medzi dvomi formami podnikania: pri integrovaných, ako aj pri
holdingových spoločnostiach sa jedná o podniky, ktoré majú v Lichtenštajnsku iba sídlo, avšak v tuzemsku nevykonávajú žiadnu obchodnú činnosť; pri živnostensky činnom podniku platí tuzemský princíp, t. zn. že bude v prvom rade vykonávať tuzemskú činnosť. Hlavné rozdiely spočívajú v daňovom aspekte, rovnako ako potreba živnostenského oprávnenia.


Pri zakladaní integrovanej spoločnosti je potrebné kontaktovať tuzemského správcu alebo advokáta. Informácie o zakladateľských formalitách poskytuje aj katastrálny a matričný úrad. Aktívna spoločnosť musí podať žiadosť o poskytnutie živnostenského oprávnenia na Národohospodárskom úrade.


2. Postup na získanie živnostenského

Na Národohospodárskom úrade, resp. na internetovskej stránke www.avw.llv.li je možné získať špeciálny formulár – žiadosť o udelenie živnostenského oprávnenia. Keď sú všetky podklady kompletné, rozhoduje Národohospodársky úrad o žiadosti. Pri pozitívnom rozhodnutí sa vyhotoví písomný prísľub s obsahom, že živnostenské oprávnenie bude udelené po splnení určitých predpokladov. Prísľub sám o sebe neoprávňuje na výkon živnostenskej činnosti, na to je potrebné živnostenské oprávnenie.


Zákonnú úpravu predstavuje Živnostenský zákon, LGBl. 1970 č. 21, z ktorého je možné vybrať všetky kritéria relevantné pre oprávnenie (www.gesetze.li).


Všetky dokumenty sú dostupné v nemeckom jazyku. Cudzojazyčné diplomy, osvedčenia o schopnostiach, pracovné potvrdenia, atď je nutné preložiť a úradne overiť.

2.1 Sídlo


Štátni príslušníci EWR nepotrebujú mať sídlo v Lichtenštajnskom kniežatstve, avšak zahraničné sídlo bude akceptované, ak je na základe činnosti v živnostenskom oprávnený možné skutočne
možné vykonávať živnosť v Lichtenštajnsku.


EWR – štátni príslušníci nových štátov EU: S platnosťou od 1. mája 2004 bola EWR rozšírená o 10 členských štátov: Poľsko, Česká republika, Slovenská republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Cyprus, Maďarsko a Slovinsko. Pre štátnych príslušníkov týchto nových EWR – štátov platia zvláštne pravidlá, s výnimkou Malty a Cypru, ktoré dosiahli kompletné zrovnoprávnenie s doterajšími EWR – štátmi. Na základe
prechodných opatrení týkajúcich sa prístupu na pracovný trh (ktorý je v Lichtenštajnsku upravený predpismi o cudzineckej polícii), sa so štátnymi príslušníkmi z Estónska, Lotyšska, Litvy, Slovenska, Slovenskej republiky, Českej republiky, Slovinska, Poľska a Maďarska zaobchádza zvláštne, a síce so statusom, ako keby štátni príslušníci týchto deväť EWR – štátov boli príslušníkmi tretieho štátu. To znamená, že
osoby z týchto štátov so sídlom mimo Lichtenštajnska môžu prevziať obchodné vedenie v inej právnickej osobe zásadne len vtedy, ak majú zahraničnoprávne
pracovné povolenie pre štátnych príslušníkov tretích štátov. Založenie samostatnej firmy je však pre okruh týchto štátnych príslušníkov možný až po splnení zvyšných živnostenskoprávnych predpisov.

Pre švajčiarskych štátnych príslušníkov platí v podstate to isté ako pre štátnych príslušníkov EWR – štátov nových štátov EÚ. S nadobudnutím platnosti druhej fázy EFTA-konvencie 1. januára 2005 môžu švajčiarski štátni príslušníci v sídle vo Švajčiarsku založiť samostatnú firmu v Lichtenštajnsku. Prevzatie živnostenskoprávnej funkcie konateľa v lichtenštajnskej právnickej osobe nie je v tomto prípade možné. Švajčiarsky štátny príslušník na to potrebuje aspoň riadne sídlo v Lichtenštajnsku.


Štátni príslušníci z tretích štátov potrebujú minimálne 12-ročný nepretržitý trvalý pobyt v Lichtenštajnsku. Pri nesplnení tohto kritéria nemôže byť udelené živnostenské oprávnenie.

2.2 Prevádzkáreň
Je potrebné preukázať v Lichtenštajnsku sa nachádzajúcu prevádzkáreň, ktorá vyhovuje požiadavkam živnostenskej činnosti firmy. Dôkaz prevádzkárne môže byť predmetom prísľubu
a preto nemusí byť vykonaná už v okamihu podania žiadosti.

2.3 Právnické osoby
Právnické osoby môžu v analógii k fyzickým osobám žiadať živnostenské oprávnenie. Treba si všimnúť, že

  • konateľ bude objednaný;
  • aspoň 51 % kapitálu je ovládaný tuzemskom (kapitál štátnych príslušníkov EWR a Švajčiarska zodpovedá tuzemsku);
  • pri právnických osobách z mimo EWR – štátov (tretích štátov) väčšina zo správou poverených osôb má v Lichtenštajnsku sídlo.

2.4. Korešpondenčná adresa
Pokiaľ žiadateľ alebo konateľ má svoje sídlo v zahraničí, je nutné uviesť jeho tuzemskú korešpondenčnú adresu. Korešpondenčná adresa

  • musí byť zapísaná do Obchodného registra;
  • môže byť adresou prevádzkárne alebo podľa osobného a spoločenského práva objednaného reprezentanta alebo iná tuzemská adresa.

Doklad o korešpondenčnej adrese môže byť predmetom prísľubu a preto nemusí byť podaná už v čase podania žiadosti.

Zdroj: Government Building, 9490 Vaduz / Liechtenstein, Dr. Gerlinde Manz-Christ

Skutočné insider-informácie na tému "Zakladanie firiem v Lichtenštajnsku" nájdete samozrejme v našej členskej zóne. Staňte sa ešte dnes členom SLC-Europe.com a užívajte si top-informácie na témy " zakladanie firiem", "daňové raje" atď.

Partneri profitujú z top - 10 pozícií v internetových vyhľadávačoch

Internetové vyhľadávače nám poskytujú vysokohodnotné informačné služby, vďaka ktorým nás nájdete medzi top-pozíciami vo výsledkoch vyhľadávania. Hľadaný výraz „Zakladanie firiem v Lichtenštajnsku“ sa objaví v Google medzi top-10 pozíciami. Využite tento efekt a staňte sa partnerom SLC-sieť expertov.

Máte možnosť za 50 EUR/mesiac alebo za dohodnutú odmenu prostredníctvom nášho redakčného systému na tejto stránke prezentovať novinky, resp. ponuky Vášho podniku. Zavolajte nám, radi Vám poradíme podrobnejšie.

Náhľad pre tlač