Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Litve

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Založenie firmy v Litve

Litva je cenným obchodným partnerom pre nemecky hovoriacich investorov a exportérov

Tri pobaltské štáty sú svojou geografickou polohou veľmi významným partnerom z hospodárskeho i politického hľadiska, pričom ich atraktivita pre investorov ešte stúpla vstupom do Európskej únie. Od vytvorenia hospodárskych vzťahov po nezávislosti sa objem zahraničného obchodu zdesaťnásobil. 1.5. 2005 získali všetky tri štáty status členstva EÚ.

Detailné informácie k založeniu firmy v Litve

Formy spoločností v Litve
Rozlíšenie medzi podnikom jednotlivca, spoločnosťou s ručením obmedzeným a akciovou spoločnosťou

Živnostenské právo a druhy činností v Litve, ktoré majú licenčnú povinnosť
Litovské obchodné a podnikové právo sa orientuje zásadne na nemecký vzor a z toho vychádzajú aj rakúski ekonómovia, všeobecne však Litva predstavuje hospodársky liberálnu krajinu.

Daňové právo v Litve

Daňové právo v Litve
Litovské daňové právo prešlo v posledných rokoch mnohými zmenami. Na konci roka 2001 bol prepracovaný zákon o DzP právnických osôb, v polovici roka 2002 vstúpil do platnosti nový zákon o DPH, ktorý prešiel významnou novelizáciou začiatkom roka 2004, a to na základe vstupu do EÚ.
Daň z príjmu právnických osôb v Litve
Zákon o dani z príjmu právnickej osoby (DzP PO) vstúpil do účinnosti 1.1. 2002. Zodpovedajúc tomuto zákonu podliehajú litovské spoločnosti dani z príjmu právnických osôb svojím svetovým príjmom, taktiež zahraničné spoločnosti časťou príjmu, ktorý dosiahli prostredníctvom permanentného podnikania v Litve a príjem, ktorý zarobili prostredníctvom zdrojov dosiahnutých v Litve.
Daň z príjmu fyzických osôb v Litve
Svojho času bola regulovaná sadzba dane z príjmu pre fyzické osoby 33 %. Od 1.7. 2006 sa znížila táto daňová sadzba na 27 % a od 1.1. 2008 klesla na finálnu cieľovú výšku 24 %.
DPH v Litve
Zákon o DPH v Litve vstúpil do platnosti 1.7. 2002 a 1.5. 2004 bol prispôsobený normám EÚ vrátane 6.smernice o DPH. Tým sa začali používať aj všetky úpravy k DPH na vnútropodnikové dodávky.
Vrátenie DPH v Litve
V kapitole XIII litovského zákona o DPH z roku 2002 (novelizované 15.1.2004 ustanovením IX-1960) bola vytvorená možnosť navrátenia DPH pre zahraničné podniky.
Dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia Rakúsko - Litva
Dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Rakúskom a Litvou (BGBl. III 209/2005) bola prejednávaná od roku 2002, 6.4. 2005 bola podpísaná a od 17.11. 2005 vstúpila do platnosti.

Štruktúra hospodárstva v Litve

Po zmene na systém trhového hospodárstva po získaní samostatnosti dosiahla Litva veľmi rýchlo nadpriemerný rast. V roku 1998 sa ale pripojila hospodárska kríza v Rusku k litovskému hospodárstvu, ktorá však ešte stále vzrastá v priemere o 7,3 %. V roku 1999 došlo potom k recesii s poklesom hospodárskej výkonnosti o 1,8 %. V roku 2000 bolo zaznamenané zvýšenie HDP o 4,0 %. Od 2001 sa docielila kontinuálna miera rastu cca. 6 % (2001= 6,5 %, 2002 = 6,7 %), ktorá v roku 2003 vyvrcholila hospodárskym rastom dočasne na 9 % , v roku 2004 na 7 % a v roku 2005 na 7,3 %. Pre nasledujúce roky sa počíta s hospodárskym rastom vo výške 6 – 7 %.

Z hospodárskych reforiem – ku ktorým patria hlavné úlohy cenovej, bankovej a menovej reformy, privatizácia štátnych podnikov, vytvorenie nových právnych základov, sociálna reforma ako aj stabilizácia celkovej ekonomickej situácie – želaná zmena bola dosiahnutá.

Po dosiahnutom vstupe do NATO a EÚ v roku 2004 je úspešný koniec dvojročnej testovacej fázy v ERM II (Európsky mechanizmus výmenných kurzov) najvyšším hospodárskym cieľom, ktorým by sa stala Litva v roku 2007 alebo 2008 so zavedením Eura ako národnej meny ako prvá krajina v Pobaltsku. Avšak tomu sa stavia na odpor dôvod nedodržania Maastrichských kritérií z roku 2005, pretože Litva dosiahla infláciu 2,7 % nad požadovanou hodnotou.

Poľnohospodárstvo v Litve

Poľnohospodárstvo Litvy sa rozvíjalo relatívne dobre po získaní samostatnosti napriek neodkladne nutnej hospodárskej reštrukturalizácii k uspokojeniu základných potrieb obyvateľstva. Až do roku 2004 sa znížil podiel poľnohospodárstva na HDP oproti roku 1989 z 27 % na 6,2 %. V porovnaní s ostatnými pobaltskými republikami disponuje Litva najvýkonnejším poľnohospodárstvom, 40 % jeho výroby ide na export.

Objem výroby a predaja najvýznamnejších poľnohospodárskych produktov rastie, rovnako ako aj ceny hovädzieho dobytka, bravčoviny, hydiny a mliečnych produktov. Rovnako stúpajú aj platby za prepravu v poľnohospodárstve, ako aj obraty a príjmy poľnohospodárstva všeobecne.

Vznikajú stále viac špecializovanejšie a väčšie poľnohospodárske podniky, stúpa počet chovateľov dobytka, vzrastá konkurencieschopnosť v mliekarenských produktoch. Hlavné výrobky litovských agrárnych podnikov sú hovädzie a bravčové mäso, mlieko, hydina, cestoviny, zemiaky, cukrová repa a zelenina.

Priemysel v Litve

Reštrukturalizácia hospodárstva spôsobila pokles časti priemyslu na HDP z 35 % v roku 1989 na 21 % v roku 2004. Podiel stavebníctva je už niekoľko rokov stabilný a nachádza sa na úrovni niečo nad 6 %. V priemysle sa nachádzajú rýchlo rastúce sektory odvetvia chémie, nábytku, ropných produktov, zdravotníckych prostriedkov a nástrojov, strojov a zariadení a textilu. Priemerný podiel na HDP tvoria najvýznamnejšie sektory petrochémie, potravinárskeho priemyslu, textilného priemyslu, drevospracujúceho priemyslu, chemického priemyslu a priemyslu umelých hmôt.

Obchod, služby a preprava v Litve

Od začiatku reformačných procesov sa veľmi zmenila hospodárska štruktúra. Sektor obchodu a služieb je najsilnejšie rastúce odvetvie a v roku 2004 už malo objem cca. 60 % HDP.

Neobyčajnú úlohu tu hrá oblasť transportu, ktorá okrem iného využíva veľmi vysoký počet autodopravcov (nad 1200 ks). Na základe centrálnej polohy Litvy v oblasti Baltského mora bude hrať tranzitný obchod aj v budúcnosti stále silnejšiu úlohu. Tu treba spomenúť predovšetkým obchod s prepravou oleja, ako aj výstavbu rôznych dopravných koridorov medzi východom a západom, ktoré sú podporované aj z prostriedkov EÚ.

Služby zahraničného obchodu Rakúsko (AWO)
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl