Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Maďarsku> Založenie k.s. v Maďarsku

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Komanditná spoločnosť v Maďarsku

Komanditná spoločnosť (k.s.)

Maďarsky: „Betéti Társaság (Bt.)“ WG §§ 108 - 110

V podstatnej miere zodpovedá rakúskej komanditnej spoločnosti (KG). Komanditná spoločnosť (k.s.) je zvláštna forma v.o.s., pri ktorej ručí prinajmenšom jeden spoločník nie osobne, ale len do výšky svojho zmluvného vkladu. Nevlastní žiadnu právnickú osobu, k.s. môže však nadobudnúť práva pod svojou firmou a je spôsobilá k vykonávaniu procesov. Komplementári ručia voči veriteľom spoločnosti neobmedzene a solidárne, komanditisti ručia voči spoločnosti len do výšky svojho vkladu.


2.2.1 Založenie spoločnosti
Nutnosťou na založenie spoločnosti je uzavretie spoločenskej zmluvy alebo vyplnenie. Vzoru zmluvy. Zmluva musí byť koncipovaná notárom ako verejná listina alebo právnym zástupcom ako súkromná listina, taktiež podpísaná všetkými spoločníkmi a overená notárom resp. právnym zástupcom. Ak bolo vykonané zhotovenie spoločenskej zmluvy splnomocnením, musí splnomocnenec preukázať svoju plnú moc overenou listinou.


Spoločenská zmluva musí určite obsahovať:

 • Firmu a sídlo spoločnosti;
 • Spoločníkov s uvedením ich mena/firmy, meno ich matky/jej firemné meno a ich bydlisko/sídlo prevzatá povinnosť vkladu;
 • Predmet podnikania spoločnosti;
 • Výška majetku spoločníkov ako aj druh, spôsob a čas vloženia;
 • Druh a spôsob označenia firmy (prokúra)
 • Meno, meno matky a bydlisko oprávnených zastupovať spoločnosť;
 • prípadne druh ich osobnej spolupráce;
 • Pravidlá pre priebeh zhromaždenia spoločníkov.

Minimálne jeden spoločník (komplementár) musí ručiť za záväzky spoločnosti neobmedzene celým svojím majetkom a solidárne (s ostatnými komplementármi), zatiaľ čo ručenie prinajmenšom jedného iného spoločníka (komanditista) je obmedzené len do výšky svojho majetkového vkladu. Pri k.s. môže byť tak komplementár ako aj komanditista tuzemskou alebo zahraničnou fyzickou alebo právnickou osobou.


2.2.2 Kapitál a majetok
Na základe neobmedzeného ručenia komplementárov neexistuje žiaden predpis minimálneho základného kapitálu, ktorý by slúžil k ochrane veriteľa. Pokiaľ nie je v spoločenskej zmluve uvedené inak, majetkové vklady sú dané k dispozícii na časové obdobie založenia spoločnosti.


2.2.3 Registrácia
Založenie spoločnosti sa prihlasuje k registrácii v priebehu 30 dní po uzavretí spoločenskej zmluvy na Obchodnom registri (obchodnom súde) prostredníctvom maďarského právneho zástupcu. V rámci registračného procesu sa kontroluje, či sú priložené všetky povinné dokumenty a listiny a či bol zaplatený poplatok za registráciu. Ak chýbajú zákonom predpísané podklady, žiadosť je v priebehu 8 pracovných dní od podania zamietnutá.

Ak je žiadosť o registráciu v priebehu 8 dní nanovo podaná, môžu byť opäť použité dokumenty a listiny z predošlého registračného procesu. Obchodný register je povinný v priebehu 30 pracovných dní po podaní žiadosti rozhodnúť a informovať spoločnosť v priebehu 20 pracovných dní. Ak sa neuskutoční v priebehu 15 pracovných dní žiadne rozhodnutie, potom rozhoduje predseda obchodného registra v priebehu nasledujúcich 8 pracovných dní. Ak ostane aj vedúci obchodného registra nečinný, potom vykonáva zapísanie podľa zákona na 9 pracovný deň po uplynutí 30-dňovej lehoty o dátumu podania žiadosti. Spoločnosť vzniká okamihom zapísania do obchodného registra.


Ak je spoločnosť založená na základe použitia vzoru zmluvy podľa zákona o obchodnom registri, skracujú sa horeuvedené lehoty na 8 resp. 15 pracovných dní na zapísanie.
Obchodný register pridelí okamžite číslo obchodného registra (IČO) a priamo pri ohlásení si vyžiada daňové číslo a štatistické číslo novej spoločnosti a túto skutočnosť zapíše na obchodnom registri. Pri prihlásení na registráciu môže spoločnosť prijať názov ako „Vorgesellschaft (predbežná spoločnosť)", a samozrejme v tejto fáze je nemožné vykonávať činnosti ako zmena spoločníkov, zrušenie alebo zmena podniku, zmena spoločenskej zmluvy alebo sťažnosť na vylúčenie spoločníka., ktoré rovnako potrebujú povolenie.


Na zapísanie do registra sú povinné nasledujúce dokumenty:

 • Spoločenská zmluva (i s určením ručenia komanditistov);
 • Overené podpisové vzory riadiacich zástupcov, pracovníkov;
 • Potvrdenie príjmu vymenovaných zástupcov;
 • Splnomocnenie zahraničného spoločníka a/alebo vedúceho zástupcu a potvrdenie o príjme splnomocnenca;
 • Overený výpis z Obchodného registra i s potvrdeným prekladom, eventuélnej zahraničnej materskej spoločnosti;
 • Pri vložení nehnuteľnosti: výpis z pozemkovej knihy, v ktorej sa nachádza záznam o jej vložení do spoločnosti;
 • Plná moc právneho zástupcu (má absolútnu právnu povinnosť);
 • Na používanie firemného sídla oprávňujúcu listinu;
 • Daňové priznanie k prideleniu daňového čísla (zahŕňajúc UID) ako aj
 • Dôkazy o zaplatení súdnych a verejných poplatkov.

Poplatky
Súdny poplatok je vo výške 50.000,- HUF (okolo 200,- EUR). K tomu prislúchajú ešte poplatky za zverejnenie vo výške 14.000,- HUF (okolo 56,- EUR), náklady za notárske overenie podpisových vzorov 2.500,- HUF (cca. 10,- EUR). Ďalej pripadajú náklady za overené preklady možných zahraničných dokumentov. Právne náklady podliehajú voľnej dohode (neexistuje žiadna oficiálna tarifa za právnych zástupcov v Maďarsku) a môžu byť stanovené vo výške (brutto) 1.500,- EUR.


2.2.4 Vedenie podniku a zastúpenie
V spoločenskej zmluve môžu byť poverení spoločníci zo svojho kruhu, jeden alebo viacero komplementárov na riadenie a zastupovanie spoločnosti. Ak neboli vydané žiadne zvláštne pravidlá, sú všetci spoločníci oprávnení samostatne zastupovať („vedúci zástupcovia "). Ak nie je ustanovené žiadne iné usmernenie, každý komplementár je oprávnený samostatne zastupovať. Komanditisti nie sú oprávnení na vedenie a zastupovanie spoločnosti, iba v tom prípade, ak by to bolo vyhradené v spoločenskej zmluve.

2.2.5 Prokúra
Spoločníci môžu udeliť zamestnancovi komplexné zastupiteľské právo (prokúru - plnú moc). Ak má spoločnosť viacero pobočiek, môžu byť vymenovaní aj viacerí prokuristi. Vedúci zástupcovia môžu vymenovať zamestnancov ako splnomocnencov so zastupiteľskou právomocou na určité záležitosti. Ak neuvádza spoločenská zmluva inak, môžu vedúce osoby orgánov a prokuristi firmu samostatne zastupovať, iní zamestnanci oprávnení takto zastupovať firmu môžu len spoločne s druhou oprávnenou osobou zastúpenia.


2.2.6 Vylúčenie spoločníka
Vylúčenie spoločníka zo spoločnosti môže urobiť súd na základe sťažnosti spoločnosti, keď by ďalšia existencia spoločníka v spoločnosti mohla výrazne ohroziť dosahovanie cieľov spoločnosti. O tomto uložení rozhoduje zhromaždenie spoločníkov s trojštvrtinovou väčšinou hlasov, kde nie sú oprávnený hlasovať postihnutí spoločníci (tým môže byť vylúčený aj väčšinový spoločník). Neexistuje vylúčenie spoločníka zo spoločnosti, ktorá pozostáva len z dvoch spoločníkov. Okrem toho nemôže byť vylúčený spoločník, keď disponuje minimálne tromi štvrtinami hlasov.


2.2.7 Audítor
Neexistuje tu spoločensko-právna povinnosť na objednanie audítora. Povinnosť audítora podľa zákona o účtovníctve majú – pozri dole („Overovanie ročnej závierky ")..


2.2.8 Ručenie
Ručenie spoločnosti pristupujúcich komplementárov pripadá aj na tie záväzky, ktoré sú voči spoločnosti už pred vstupom. Zo spoločnosti odstupujúci komplementári ručia až 5 rokov po svojom odstúpení osobne za tie dlhy, ktoré vznikli pri priamych vzťahoch spoločnosti. Ručenie komanditistov je obmedzené do výšky svojho majetkového vkladu.


2.2.9 Zrušenie spoločnosti

Spoločnosť sa ruší, keď:

 • uplynul stanovený čas v spoločenskej zmluve alebo vznikla iná forma na ukončenie alebo zrušenie;
 • bolo prijaté rozhodnutie o zrušení (bez určenia právnych nástupcov);
 • splynula s inou spoločnosťou, rozdelila sa alebo sa premenila sa na inú formu spoločnosti.;
 • znížil sa počet jej spoločníkov na jednu osobu;
 • je vyhlásená obchodným registrom za zrušenú;
 • je vymazaná súdom z úradnej moci;
 • sa ruší súdom v priebehu likvidačného procesu;
 • je to predpísané zákonným ustanovením.
 • Keď sú všetci komplementári alebo komanditisti vylúčení, zanikne spoločnosť, s výnimkou keď obchodný register ohlási v priebehu 6 mesiacov po vylúčení posledného komplementára alebo komanditistu vstup nového komplementára resp. komanditistu.

Spoločnosť zaniká výmazom z obchodného registra.

Služby AUSSENWIRTSCHAFT RAKÚSKO (AWO)
Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl