Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Maďarsku> Založenie spol. s. r. o. v Maďarsku

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Založenie s.r.o. v Maďarsku

Založenie Kft v Maďarsku

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Maďarský „Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)", WG §§ 111 - 170


2.4.1 Založenie spoločnosti
Na založenie je potrebná spoločenská zmluva (v prípade spoločnosti s jediným spoločníkom: zakladateľská listina) alebo vyplnenie vzorovej zmluvy. Zmluva musí byť vyhotovená notárom ako verejná listina alebo advokátom ako súkromná listina, podpísaná všetkými spoločníkmi a spolupodpísaná notárom, resp. advokátom. V prípade podpísania spoločenskej zmluvy splnomocnencom, musí tento splnomocnenec svoje splnomocnenie preukázať overenou listinou.


V spoločenskej zmluve (zakladateľskej listine) musí byť upravené (minimálny obsah):

 • Názov a sídlo spoločnosti;
 • Spoločníci s uvedením mena/názvu, rodného priezviska/identifikačného čísla a bydliska/sídla;
 • Predmet podnikania spoločnosti;
 • Výška spoločenského majetku (skladajúceho sa z vkladov spoločníkov), jednotlivých vkladov ako aj spôsobu a dátumu ich splatenia;
 • Firemné označenie;
 • Hlasovacie práva
 • Mená a bydliská zástupcov (konateľ, prokurista);
 • Prípadne spôsob ich spolupôsobenia;
 • Údaje eventuálneho audítora a členov dozornej rady;
 • Pravidlá pre priebeh valného zhromaždenia, resp. opakovaného valného zhromaždenia.

2.4.2 Minimálne kapitálové požiadavky
Majetok spoločnosti sa skladá z majetkových vkladov spoločníkov vložených pri založení, ktoré môžu byť vložené aj vo forme vecných vkladov (Apport). Základné imanie spoločnosti sa skladá zo sumy pôvodných vkladov jednotlivých spoločníkov a musí dosiahnuť výšku aspoň 3 mil. HUF (cca. 12.000,- EUR). Výška jednotlivých vkladov nesmie byť nižšia ako 100.000,- HUF (cca. 400,- EUR), jeden spoločenský podiel však môže byť držaný viacerími spoločníkmi. Hotovostné vklady musia byť pri založení (pred ohlásením založenia na príslušnom súde) aspoň z polovice splatené. Zvyšná suma sa musí splatiť do jedného roka po registrácii. Pri spoločnostiach s jediným spoločníkom musí byť základné imanie splatené pri založení hneď v plnej výške.

Vecné vklady musia byť ihneď pri založení spoločnosti dané k dispozícii, ak tvoria viac než polovicu základného imania. V ostatných prípadoch musia byť vložené spôsobom a do doby určenej v spoločenskej zmluve, najneskôr však do 3 rokov po zápise spoločnosti. Vecný vklad je každý vklad, ktorý predstavuje majetkovú hodnotu, dopravný prostriedok, dušenú hodnotu a akékoľvek právo s majetkovou hodnotou, ktorým môže spoločnosť voľne disponovať (napr. stroje, zariadenia, licencie, autorské práva, nehnuteľnosti a práva k nehnuteľnostiam; a dokonca aj pohľadávky voči dlžníkom alebo pohľadávky vyplývajúce z právoplatného uznesenia súdu). Ten spoločník, ktorí si svoju vkladovú povinnosť splní formou vecného vkladu, ručí 5 rokov za jej správne ohodnotenie. Vecné vklady sa zapisujú na tzv. „apport-zoznam".


Pri nesplatení vkladu do spoločenskou zmluvou určeného termínu, konateľ meškajúceho spoločníka písomne vyzve, aby svoj podiel splatil v lehote do 30 dní. Súčasne ho upozorní na to, že zmeškanie lehoty bude mať podľa zákona za následok zrušenie založenia spoločnosti.


Počas existencie spoločnosti spoločníci nemôžu žiadať svoje pôvodné vklady späť (nie je teda možné zo spoločnosti jednoducho „austreten"). Majú len nárok na pomerný podiel na zisku. Spoločenský podiel môže byť voľne prevedený na iných spoločníkov. Na jednu osobu, ktorá ešte nemá žiaden podiel, môže byť podiel prevedený len vtedy, ak odstupujúci spoločník svoj spločenský vklad splatil v plnej výške a ostatní spoločníci (alebo spoločnosť, alebo spoločnosťou určené tretie osoby) nevyužili svoje predkupné právo, v prípade, že spoločenská zmluva neurčuje inak.


2.4.3 Registrácia
Založenie spoločnosti sa musí ohlásiť na príslušnom súde kvôli zverejneniu a zápisu do obchodného registra v priebehu 30 dní po uzatvorení spoločenskej zmluvy.
Preverí sa, či boli priložené všetky potrebné dokumenty a listiny, a či bol zaplatený správny poplatok. Ak chýbajú predpísané podklady, žiadosť bude do 8 pracovných dní od podania žiadosti zamietnutá. Ak bude žiadosť o registráciu opätovne podaná do 8 pracovných dní, môžu byť ešte raz použité dokumenty a listiny z predchádzajúceho konania.


Súd je povinný rozhodnúť a informovať spoločnosť do 30 pracovných dní po podaní žiadosti. Ak v priebehu 30 dní nevykoná rozhodnutie, tak rozhodne predseda tohto súdu v priebehu ďalších 8 pracovných dní. Ak zostane aj predseda súdu nečinný, uskutoční sa zápis do registra podľa zákona na 9. pracovný deň po uplynutí 30 dňovej lehoty po dátume podania žiadosti.


Súd okamžite odovzdá aj firemné registračné číslo a priamo pri prihlasovaní elektronickou formou zabezpečí aj daňové číslo a štatistické číslo novej spoločnosti s.r.o. a tieto uchováva spoločne s obchodným registrom. Po prihlásení sa k registrácii môže spoločnosť fungovať ako tzv. „predspoločnosť", v tejto fáze sú však zakázané činnosti na ktoré je potrebné povolenie. Ide o zmenu spoločníkov, rozpustenie alebo zmenu spoločnosti, zmenu spoločenskej zmluvy, ako aj sťažnosť na vylúčenie spoločníka. Konatelia určení spoločenskou zmluvou môžu počas existencie predspoločnosti konať v mene spoločnosti, pričom pri názve firmy vždy musia uvádzať doložku „b.a." (bejegyzés alatt / v registračnom konaní). Konatelia, ktorí konali v mene spoločnosti pred jej zaregistrovaním, ručia solidárne a neobmedzene za prevzaté záväzky, v prípade, že zápis spoločnosti stroskotá a záväzky spoločnosti nebudú splnené.

Na zápis spoločnosti sú nevyhnutné predovšetkým nasledovné dokumenty:

 • spoločenská zmluva (zakladateľská listina);
 • overené vyhlásenie zástupcov reprezentujúcich spoločnosť navonok;
 • potvrdenie o prijatí vymenovaných zástupcov;
 • splnomocnenie zahraničných spoločníkov a/alebo úradujúcich zástupcov a potvrdenie o jeho prijatí splnomocnencami;
 • overený výpis z obchodného registra, overený preklad prípadných zahraničných materských spoločností;
 • pri vložení nehnuteľnosti: výpis z katastra nehnuteľností, v ktorom je záznam o jej vložení do spoločnosti;
 • plná moc právneho zástupcu (vzniká absolútna advokátska povinnosť);
 • daňové priznanie na pridelenie daňového čísla (zahŕňajúc UID);
 • listina oprávňujúca k používaniu firemného sídla;
 • potvrdenia o zaplatení súdnych a správnych poplatkov;
 • zoznam spoločníkov;
 • potvrdenie úverového ústavu o splatení peňažných vkladov;
 • vyhlásenie konateľa o vložení vecných vkladov, ako aj
 • posudok audítora o hodnote vecných vkladov (v prípade, že spoločnosť má audítora).
 • poplatky

Súdny poplatok činí HUF 100.000,- (cca. 400,- EUR). K tomu sa prirátajú ešte ďalšie poplatky na zverejnenie vo výške HUF 25.000,- (cca. 100,- EUR), náklady na notárske overenia podpisových vzorov cca. HUF 2.500,- (okolo 10,- EUR). Ďalšie náklady sa týkajú overených prekladov prípadných zahraničných dokumentov. Advokátske náklady podliehajú voľnej dohode (v Maďarsku neexistuje žiadna oficiálna advokátska tarifa) a môžu sa nachádzať v rozmedzí od 2.000,- až 2.500,- EUR.


2.4.4 Orgány spoločnosti

Valné zhromaždenie
Jedná sa o najvyšší orgán spoločnosti. Zvoláva sa aspoň raz ročne. Spoločnosť s jediným spoločníkom nemá žiadne valné zhromaždenie, v tomto prípade písomne rozhoduje jediný spoločník.

Výlučne do kompetencie valného zhromaždenia spadá:

 • prijatie ročnej uzávierky, vrátane rozhodnutia o použití čistého zisku;
 • nariadenie o vyplatení záloh za dividendy;
 • nariadenie o vyplatení doplatkov;
 • využitie predkupného práva spoločnosti;
 • určenie osôb s predkupným právom;
 • súhlas o prevode spoločenských podielov na tretie osoby;
 • v prípade bezvýslednej dražby rozhodnutie o spoločenských podieloch;
 • súhlas s rozdelením spoločenských podielov a príkaz na stiahnutie obchodného podielu;
 • rozhodnutie o uložení sťažnosti proti vylúčeniu spoločníka;
 • objednanie, odvolanie a určenie odmien pre konateľa;
 • objednanie, odvolanie a určenie odmien pre členov dozornej rady;
 • potvrdenie záverov zmlúv, ktoré uzavrela spoločnosť s jej vlastnými spoločníkmi, konateľmi alebo jej blízkymi osobami alebo životnými partnermi;
 • uplatnenie nárokov na odškodnenie voči spoločníkom, konateľom, členom dozornej rady a audítorom;
 • záver z kontroly ročnej účtovnej uzávierky a vedenia spoločnosti;
 • súhlas s návrhom zmluvy o prevzatí a jej obsah;
 • rozhodnutie rozpustení spoločnosti bez právneho nástupcu, resp. jej zmena;
 • zmena spoločenskej zmluvy;
 • rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania;
 • v prípade zvyšovania základného imania: výhrada predkupných práv spoločníkov;
 • vymenovanie osôb s prednostnými právami pre prípad zvyšovania základného imania;
 • v prípade zvyšovania základného imania: rozhodnutie o pomernom zvýšení vkladov;
 • v prípade znižovania základného imania: rozhodnutie o pomernom znížení vkladov;
 • všetky ostatné záležitosti spadajú podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy do kompetencie valného zhromaždenia.

Zvolanie
Valné zhromaždenie sa – ak zákon alebo spoločenská zmluva neurčuje inak – zvoláva konateľmi v sídle alebo pobočke spoločnosti. Zvolanie je povinné, ak sa základné imanie v dôsledku strát znížilo na polovicu. Spoločníci môžu prijímať závery aj písomnou formou, v prípade, že sa nezúčastnia valného zhromaždenia (s výnimkou prijatia ročnej uzávierky, resp. rozhodnutia o rozdelení zisku), ak tak určuje spoločenská zmluva.


Uznesenia

Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia spravidla jednoduchou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov. Pre dôležité rozhodnutia je podľa zákona potrebná kvalifikovaná väčšina troch štvrtín hlasov spoločníkov. Pokiaľ spoločenská zmluva neurčuje inak, zodpovedá váha jednotlivých hlasov spoločenskému podielu spoločníkov. Valné zhromaždenie je v zásade uznášaniaschopné, ak je na ňom zastúpená aspoň polovica základného imania.


Kniha rozhodnutí

O rozhodnutiach valného zhromaždenia konatelia vedú priebežné záznamy.


Konatelia

Na vybavovanie záležitostí spoločnosti a zastupovanie spoločnosti sa využíva jeden alebo viacero konateľov, ktorí sú vybratí z radov spoločníkov („konateľ-spoločník") alebo nestranných osôb („cudzí konateľ") na vopred určenú dobu (maximálne 5 rokov) alebo na dobu neurčitú (ak tak určuje spoločenská zmluva). Spoločenská zmluva môže určiť, že bežní spoločníci budú oprávnení na obchodné vedenie a zastupovanie spoločnosti; v tomto prípade budú považovaní za konateľov. Činnosť konateľa môže byť vykonávaná len osobne, zastupovanie nie je možné. Ak spoločenská zmluva neurčuje inak, sú v zásade všetci konatelia resp. prokuristi oprávnení samostatne podpisovať zmluvy.

Spoločnosť sa principiálne môže obmedziť na zahraničných konateľov, niekedy je však vhodné, dojednať aj maďarských konateľov (napr.: personálny úsek, kontakt s úradmi a i.). Konateľ nemôže svoju konateľskú činnosť vykonávať ako zamestnanec. Pokiaľ konateľ nemá žiadnu maďarskú korešpondenčnú adresu, musí na registrovom súde výslovne určiť maďarskú osobu splnomocnenú na výber pošty.


Dozorná rada

Spoločnosť môže zriadiť dozornú radu, ktorá pozostáva minimálne z 3 a maximálne z 15 členov. Členovia dozornej rady sa nemôžu nechať zastupovať.
Zriadenie dozornej rady je povinné, ak priemerný ročný počet zamestnaných pracovníkov prekračuje 200 osôb (v tomto prípade je jedna tretina členov dozornej rady nominovaná zástupcami všetkých zamestnancov; stanovený počet sa zaokrúhli v prospech zamestnancov nahor).
Dozorná rada má kontrolovať vedenie spoločnosti a preskúmavať ročnú účtovnú uzávierku ako aj obchodno-politické návrhy a žiadosti pred tým než o nich rozhodne valné zhromaždenie. Bez písomnej spárvy dozornej rady nesmie valné zhromaždenie rozhodovať o ročnej účtovnej uzávierke. Ak dozorná rada odmietne súhlas s právnym úkonom na ktorý je potrebný jej súhlas, a ktorý má vedenie spoločnosti v úmysle uzavrieť, môže vedenie spoločnosti zvolať valné zhromaždenie. Toto môže nahradiť chýbajúci súhlas dozornej rady. Dozornej rade môže v spoločenská zmluva prideliť dojednanie, odvolanie a určenie odmien pre konateľov, ako aj odsúhlasovanie určitých právnych úkonov.


2.4.5 Prokúra
Spoločníci môžu zamestnancom poskytnúť rozsiahle právno na zastupovanie (prokúru). Ak má spoločnosť viacero pobočiek, môže byť vymenovaných aj viacero prokuristov. Konatelia môžu vybaviť zamestnancov ako splnomocnencov so zastupiteľkým právom pre určité záležitosti. Ak nie je v spoločenskej zmluve inak určené, tak sa konatelia a prokuristi za spoločnosť samostatne podpisujú, ostatní zamestnanci s právom na zastupovanie tak môžu konať len spoločne s ďalšou osobou ktorá má tiež toto právo.


2.4.6 Vylúčenie spoločníka
O vylúčení spoločníka zo spoločnosti môže rozhodnúť súd na základe sťažnosti podanej spoločnosťou, ak ďalšie zotrvanie spoločníka v spoločnosti výrazne ohrozuje dosiahnutie cieľov spoločnosti. O podaní sťažnosti rozhoduje valné zhromaždenie trojštvrtinovou väčšinou, pričom príslušný spoločník v tomto prípade nemá hlasovacie právo (vylúčený môže byť aj väčšinový podielnik). V prípade spoločnosti s jediným alebo s dvomi spoločníkmi nie je možné vylúčenie. Ďalej nemôže byť vylúčený ani spoločník, ktorý disponuje aspoň dvojtretinovou väčšinou hlasov.


2.4.7 Menšinové práva
V spoločenskej zmluve môže byť ošetrená prevencia záujmov menšinových vlastníkov. Spoločenská zmluva môže určovať, že pre určité rozhodnutia bude potrebné kvórum alebo súhlas všetkých spoločníkov. V maďarskom spoločenskom práve sú menšinové práva len veľmi úzko definované a preto by mali byť v prípade potreby zodpovedajúco upravené pri uzatváraní spoločenskej zmluvy.

2.4.8 Rozpustenie spoločnosti
Na rozpustenie spoločnosti je potrebná trojštvrtinová väčšina hlasov na valnom zhromaždení. Ak sa počet spoločníkov zníži na jedinú osobu, tak sa s.r.o. nerozpustí, ale pokračuje ďalej ako spoločnosť s jediným spoločníkom. V tomto prípade by sa mala spoločenská zmluva po roku zmeniť na zakladateľskú listinu, ale iba ak sa v tejto perióde k spoločnosti nepripojí nový spoločník.

Spoločnosť prestáva existovať, ak:

 • uplynula doba na ktorú bola spoločnosť založená alebo došlo k inej forme ukončenia alebo likvidácie;
 • prijala rozhodnutie o likvidácii (bez súhlasu právneho zástupcu);
 • splynula s inou spoločnosťou, bola rozdelená alebo sa zmenila na inú právnu formu;
 • registrový súd ju vyhlásil za zrušenú;
 • bola vymazaná zo súdu a z úradov;
 • bola súdom rozpustená kvôli likvidačnému konaniu;
 • alebo ak zákonné predpisy určujú inak.


Spoločníci ručia po rozpustení spravidla do výšky nesplateného vkladu – t. zn., že pri nie úplne splatenom kapitále sa v prípade potreby musí zodpovedajúca suma dať k dispozícii.


Ak podnik nie je vo svojom sídle nahlásenom na registrovom súde, resp. vo svojej pobočke zastihnuteľný alebo je neznáme miesto pobytu zástupcu spoločnosti, môže registrový súd začať proces likvidácie. Miesto pobytu zástupcu spoločnosti sa považuje za neznáme aj vtedy, ak sa zástupca nachádza v zahraničí a nemá žiadneho splnomocnenca.

Po vymazaní z obchodného registra sa spoločnosť považuje za zrušenú. (toto platí aj pre ostatné právne formy).

sevis VONKAJŠÍCH HOSPODÁRSKYCH VZŤAHOV (AWO)
Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl