Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Maďarsku> Založenie v.o.s. v Maďarsku (OHG)

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Verejná obchodná spoločnosť v Maďarsku

Prehľad o maďarskej OHG (v.o.s.)

Verejná obchodná spoločnosť


Maďarsky: „Közkereseti Társaság (Kkt.)", WG §§ 88 - 107


Principiálne zodpovedá rakúskej OHG (v.o.s.). Jedná sa o osobnú spoločnosť bez právneho subjektu, ktorá ako firma nadobudne práva (napr. uzatvára zmluvy, získa zaknihované vlastníctvo), uskutočňovať procesy a môže podávať sťažnosť. Spoločníci ručia bezprostredne, neobmedzene a solidárne celým svojím majetkom za záväzky spoločnosti v.o.s. To znamená, že spoločníci môžu byť spoločne so spoločnosťou obvinení za zadlženie spoločnosti.


2.1.1 Založenie spoločnosti
Na založenie spoločnosti je povinné uzatvorenie spoločenskej zmluvy alebo vyplnenie vzoru zmluvy. Zmluva musí byť koncipovaná notárom ako verejná listina alebo potvrdená právnym zástupcom ako súkromná listina, podpísaná všetkými spoločníkmi a schválená podpisom notára, resp. právneho zástupcu. V prípade, ak je podpísanie spoločenskej zmluvy vykonávané splnomocnením, musí sa splnomocnenec preukázať plnou mocou v potvrdenej listine.


Spoločenská zmluva musí spĺňať tieto náležitosti:

 • Firma a sídlo spoločnosti;
 • Spoločníci pod uvedením mena a priezviska/obchodného mena, obchodné meno ich materskej spoločnosti/jej IČO a ich bydliská/sídla;
 • Predmet podnikania spoločnosti;
 • Výška majetku spoločnosti ako aj druh, spôsob a časové obdobie vloženia ;
 • Druh a spôsob označenia firmy (Plná moc);
 • Meno, meno matky a bydlisko oprávnenej osoby zastupovať;
 • prípadne druh ich osobnej spolupráce;
 • Pravidlá pre priebeh zhromaždenia spoločníkov.


2.1.2 Kapitál a majetok
Na základe neobmedzeného ručenia spoločníkov nie je žiaden predpis minimálneho kapitálu, ktorý slúži k ochrane veriteľa. Pokiaľ nie je v spoločenskej zmluve predpísané inak, sú dané k dispozícii majetkové vklady na časové obdobie založenia spoločnosti.


2.1.3 Registrácia
Založenie spoločnosti sa vykonáva v priebehu 30 dní po uzatvorení spoločenskej zmluvy na obchodnom registri (na obchodnom súde), a to prihlásením prostredníctvom maďarského právneho zástupcu k registrácii. V rámci registračného procesu sa kontroluje, či sú priložené všetky povinné dokumenty a listiny a či bol zaplatený poplatok za registráciu. Ak chýbajú zákonom predpísané podklady, žiadosť je v priebehu 8 pracovných dní od podania zamietnutá. Ak je žiadosť o registráciu v priebehu 8 dní nanovo podaná, môžu byť opäť použité dokumenty a listiny z predošlého registračného procesu.


Obchodný register je povinný v priebehu 8 pracovných dní po podaní žiadosti rozhodnúť a informovať spoločnosť v priebehu 20 pracovných dní. Ak sa neuskutoční v priebehu 30 pracovných dní žiadne rozhodnutie, potom rozhoduje predseda obchodného registra v priebehu nasledujúcich 8 pracovných dní. Ak ostane aj vedúci obchodného registra nečinný, potom vykonáva zapísanie podľa zákona na 9 pracovný deň po uplynutí 30-dňovej lehoty o dátumu podania žiadosti. Spoločnosť vzniká okamihom zapísania do obchodného registra.

Obchodný register pridelí okamžite číslo obchodného registra (IČO) a priamo pri ohlásení si vyžiada daňové číslo a štatistické číslo novej spoločnosti a túto skutočnosť zapíše na obchodnom registri. Pri prihlásení na registráciu môže spoločnosť prijať názov ako „Vorgesellschaft (predbežná spoločnosť)", a samozrejme v tejto fáze je nemožné vykonávať činnosti ako zmena spoločníkov, zrušenie alebo zmena podniku, zmena spoločenskej zmluvy alebo sťažnosť na vylúčenie spoločníka., ktoré rovnako potrebujú povolenie.


Ak je spoločnosť založená na základe použitia vzoru zmluvy podľa zákona o obchodnom registri, skracujú sa horeuvedené lehoty na 8 resp. 15 pracovných dní na zapísanie.


Na zapísanie do registra sú povinné nasledujúce dokumenty:

 • Spoločenská zmluva;
 • Overené podpisové vzory riadiacich zástupcov, pracovníkov;
 • Potvrdenie príjmu vymenovaných zástupcov;
 • Splnomocnenie zahraničného spoločníka a/alebo vedúceho zástupcu a potvrdenie o príjme splnomocnenca;
 • Overený výpis z Obchodného registra i s potvrdeným prekladom, možných zahraničných spoločníkov;
 • Pri vklade nehnuteľnosti: výpis z pozemkovej knihy, v ktorej sa nachádza viditeľný záznam o jej vložení do spoločnosti;
 • Plná moc právneho zástupcu (má absolútnu právnu povinnosť);
 • Na používanie firemného sídla oprávňujúcu listinu
 • Daňové priznanie k prideleniu daňového čísla (zahŕňajúc UID) ako aj
 • Dôkazy o zaplatení súdnych a verejných poplatkov.


2.1.4 Poplatky
Súdny poplatok je vo výške 50.000,- HUF (okolo 200,- EUR). K tomu prislúchajú ešte poplatky za zverejnenie vo výške 14.000,- HUF (okolo 56,- EUR), náklady za notárske overenie podpisových vzorov 2.500,- HUF (cca. 10,- EUR). Ďalej pripadajú náklady za overené preklady možných zahraničných dokumentov. Právne náklady podliehajú voľnej dohode (neexistuje žiadna oficiálna tarifa za právnych zástupcov v Maďarsku) a môžu byť stanovené vo výške (brutto) 1.500,- EUR.


2.1.5 Vedenie podniku a zastúpenie
V spoločenskej zmluve môžu byť poverení spoločníci zo svojho kruhu alebo viacero spoločníkov na riadenie a zastupovanie spoločnosti. Ak neboli vydané žiadne zvláštne pravidlá, sú všetci spoločníci oprávnení samostatne zastupovať.

2.1.6 Plná moc
Spoločníci môžu udeliť zamestnancovi komplexné zastupiteľské právo (prokúru - plnú moc). Ak má spoločnosť viacero pobočiek, môžu byť vymenovaní aj viacerí prokuristi. Vedúci zástupcovia môžu vymenovať zamestnancov ako splnomocnencov so zastupiteľskou právomocou na určité záležitosti. Ak neuvádza spoločenská zmluva inak, môžu vedúce osoby orgánov a prokuristi firmu samostatne zastupovať, iní zamestnanci oprávnení takto zastupovať firmu môžu len spoločne s druhou oprávnenou osobou zastúpenia.


2.1.7 Vylúčenie spoločníka
Vylúčenie spoločníka zo spoločnosti môže urobiť súd na základe sťažnosti spoločnosti, keď by ďalšia existencia spoločníka v spoločnosti mohla výrazne ohroziť dosahovanie cieľov spoločnosti. O tomto uložení rozhoduje zhromaždenie spoločníkov s trojštvrtinovou väčšinou hlasov, kde nie sú oprávnený hlasovať postihnutí spoločníci (tým môže byť vylúčený aj väčšinový spoločník). Neexistuje vylúčenie spoločníka zo spoločnosti, ktorá pozostáva len z dvoch spoločníkov. Okrem toho nemôže byť vylúčený spoločník, keď disponuje minimálne tromi štvrtinami hlasov.


2.1.8 Audítor
Neexistuje tu spoločenskoprávna povinnosť na objednanie audítora. Povinnosť audítora podľa zákona o účtovníctve majú – pozri dole („Overovanie ročnej závierky ").


2.1.9 Ručenie
Ručenie spoločnosti pristupujúcich spoločníkov pripadá aj na tie záväzky, ktoré sú voči spoločnosti už pred vstupom, iba v tom prípade, ak je to dohodnuté v spoločenskej zmluve. Zo spoločnosti odstupujúci spoločníci ručia až 5 rokov po svojom odstúpení osobne za tie dlhy, ktoré vznikli pri priamych vzťahoch spoločnosti.


2.1.10 Zrušenie spoločnosti
Spoločnosť sa ruší, keď:

 • uplynul stanovený čas v spoločenskej zmluve alebo vznikla iná forma na ukončenie alebo zrušenie;
 • bolo prijaté rozhodnutie o zrušení (bez určenia právnych nástupcov);
 • splynula s inou spoločnosťou, rozdelila sa alebo sa premenila sa na inú formu spoločnosti.;
 • sa znížil počet jej spoločníkov na jednu osobu (s výnimkou, keď obchodný register ohlási v priebehu 6 mesiacov po odstúpení predchádzajúceho spoločníka vstup nového spoločníka);
 • je vyhlásená obchodným registrom za zrušenú;
 • je súdom z úradnej moci vymazaná;
 • sa ruší súdom v priebehu likvidačného procesu;
 • je to predpísané zákonným ustanovením.

Spoločnosť zaniká výmazom z obchodného registra.

Služby AUSSENWIRTSCHAFT ÖSTERREICH (AWO)
Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl