Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Maďarsku> Živnostenské právo v Maďarsku

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Živnostenské právo v Maďarsku - krátky prehľad

Živnostenské právo: všeobecné poznámky


Určitá činnosť sa považuje za živnostenskú, ak sa vykonáva pravidelne za účelom získania ekonomického prospechu. Živnostenskú činnosť môžu vykonávať obchodné spoločnosti (VOS, KS, s.r.o. alebo a.s.) iné firmy (napr. pobočky) alebo organizácie ako aj fyzické osoby.


Fyzické osoby môžu vykonávať živnosť výhradne ako samostatne zárobkovo činné osoby, s výnimkou prenájmu bytových priestorov a slobodných povolaní.
Obchodné spoločnosti sú v zásade oprávnené na vykonávanie všetkých obchodných činností, avšak mnohé činnosti môžu byť vykonávané len na základe povolenia.
V súvislosti so zakladaním firmy treba poznamenať, že niektoré obchodné spoločnosti môžu byť založené až po udelení príslušného povolenia (povolenia na založenie), napr. na založenie bánk, úverových ústavov alebo poisťovní je potrebné povolenie od orgánov štátneho finančného dohľadu.


Právoplatne založená spoločnosť je po odovzdaní žiadosti o registráciu na príslušnom súde, oprávnená vykonávať živnostenskú činnosť, nie však takú, ktorá je viazaná na úradné povolenie. Obchodnú činnosť viazanú na úradné povolenie môže vykonávať iba spoločnosť zapísaná do Obchodného registra a až po získaní príslušného povolenia.

Živnostenské právo: povolenia

Základné druhy povolení na vykonávanie živnosti

Maďarské právo nepozná žiadne jednotné „živnostenské oprávnenie". Pred začatím vykonávania obchodnej činnosti viazanej na povolenie, je potrebné požiadať o potrebné povolenie na príslušnom úrade (napr. notársky úrad). (Žiadosť o úradné povolenie sa podáva na príslušnom súde)


Ako rôzne druhy úradných povolení možno spomenúť (i) povolenie na prevádzku (napr. na vykonávanie niektorých vnútroobchodných činností), (ii) povolenie lokality (pre vykonávanie niektorých služieb a priemyselných činností), (iii) povolenie vo vzťahu k ekologickým dôsledkom (pre činnosti zaťažujúce živnostné prostredie).


Obchodné činnosti, ktoré sú viazané na určitú kvalifikáciu, môžu vykonávať len také spoločnosti, ktorých zamestnanci alebo osobne pri činnosti spolupôsobiaci spoločníci disponujú touto kvalifikáciou, alebo ktoré uzatvorili dlhodobú zmluvu so súkromnými osobami disponujúcimi touto kvalifikáciou.


Na niektoré činnosti dopadá koncesná povinnosť a sú aj také činnosti, ktoré môžu byť vykonávané výhradne štátnymi orgánmi alebo štátnymi podnikmi.
Okrem činností na ktorých vykonávanie je potrebné povolenie sú aj činnosti, ktorých vykonávanie je viazané na ohlásenie alebo registráciu (napr. registrácia v odbornej komore)

sevis VONKAJŠÍCH HOSPODÁRSKYCH VZŤAHOV (AWO)
Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl